POWRÓT

Ogłoszenia o przetargach

Kontakt

Informacje i ogłoszenia

Ogłoszenia o przetargach


POWRÓT

 

Stypendia Szkolne dla uczniów
zameldowanych na terenie gminy Orzesze

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2007/08 dla uczniów zameldowanych na terenie gminy Orzesze należy składać w terminie do15.09.2007r., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do 15.10.2007r. w sekretariatach orzeskich szkół lub w Miejskim Zespole Oświaty w Orzeszu ul. Powstańców 5.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie może przekraczać kwoty określonej w przepisach art.8 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, która aktualnie wynosi351,00 złnetto.

Formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta www.orzesze.pl oraz Miejskiego Zespołu Oświaty www.mzoorzesze.com.pl .
Dostępne będą również w szkołach i w Miejskim Zespole Oświaty w Orzeszu od 16.08.2007r.

 

Orzesze, dnia 10.08.2007r.

 

wniosek o stypendium.doc

 

 

Dokumenty potwierdzające dochody członków rodziny

ucznia z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony:

1.   zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości uzyskanych dochodów

2.  odcinek emerytury/renty za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub wyciąg bankowy potwierdzający wypłatę świadczenia wraz z aktualną decyzją ZUS potwierdzającą wysokość wypłaconego świadczenia,

3.  zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie bezrobotnego i wysokości  uzyskiwanego zasiłku,

4.  w przypadku osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy- oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i braku dochodów,

5.  zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej potwierdzające korzystanie ze świadczeń pieniężnych na podstawie przepisów ustawy o pomocy Społecznej,

6.  decyzje o przyznaniu świadczeń uzyskanych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

7.  zaświadczenie o wysokości otrzymywanego stypendium, innego aniżeli stypendium szkolne,

8.  w przypadku gdy członek rodziny ucznia jest właścicielem gospodarstwa rolnego –zaświadczenie właściwego organu o wielkości gospodarstwa i wysokości dochodów wyliczonych z ha przeliczeniowego za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku /za dochód z jednego ha przeliczeniowego przyjmuje się kwotę207 zł/,

9.  oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanych pozostałych dochodów osiągniętych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,

10.  dokumenty potwierdzające utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu, jeżeli dochód rodziny uległ obniżeniu na skutek utraty dochodu przez członka rodziny,

11.  w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie o wysokościdochodu osiągniętego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, pomniejszonego o podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne i składki na ubezpieczenie zdrowotne,

12.  kopię odpisu wyroku zasądzającego alimenty lub kopię odpisu protokołu zawierającego treść ugody sądowej oraz zaświadczenie od komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów oraz o wysokości wyegzekwowanych alimentów,

13.   wyrok sądowy potwierdzający wysokość zasądzonych alimentów na rzecz innych osób oraz potwierdzenie przekazania faktycznie płaconych alimentów,