POWRÓT

Ogłoszenia o przetargach

Kontakt

Informacje i ogłoszenia

Ogłoszenia o przetargach


POWRÓT

  

Informacja

o obowiązku szkolnym i obowiązku naukiI Podstawa prawna

 1. Art. 70 ust.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 02.04.1997r. ( Dz.U.z 1997r. Nr78 poz.483 z późn. zm.)

  Każdy ma p rawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa.

  Sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa”

 2. Ustawa z dnia 7.09.1991r. O systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U.z 2004r. Nr. 256, poz.2572 z późn. zm.)

  Obowiązek szkolny i obowiązek nauki wynikający z ustawy o systemie oświaty


 1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenie 18 roku życia.

 2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia gimnazjum, jednak nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia.

 3. Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej i gimnazjum publicznych albo niepublicznych.

 4. Po ukończeniu gimnazjum obowiązek nauki spełnia się:

  a) przez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej, b) przez uczęszczanie na zajęcia realizowane w formach poza szkolnych w placówkach publicznych i niepublicznych posiadających akredytację,

  c) przez uczęszczanie na zajęcia realizowane w ramach działalności oświatowej prowadzonej przez osoby prawne lub fizyczne

  d) przez realizowanie zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy.

 5. Dyrektorzy niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz dyrektorzy publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, a także dyrektorzy szkół specjalnych i ośrodków, o których mowa w art.2 pkt.5 prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego, którym nie ustalono obwodów, o przyjęciu ucznia do szkoły są obowiązani powiadomić dyrektora publicznej szkoły podstawowej lub gimnazjum, w których obwodzie uczeń mieszka oraz informować go o spełniani przez ucznia obowiązku szkolnego.

 6. Punkt 5 stosuje się odpowiednio do dyrektora publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum o ustalonym obwodzie, który przyjął do szkoły ucznia zamieszkującego w obwodzie innej szkoły publicznej.


Uczęszczanie do szkoły to zasadnicza treść obowiązku szkolnego i obowiązku nauki realizowanego przez ucznia. Z obowiązkiem ucznia ściśle są związane szczegółowe obowiązki rodziców (opiekunów prawnych).


  Obowiązki rodziców (opiekunów prawnych) dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu:

 1. dopełnienie czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,

 2. zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,

 3. zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,

 4. zapewnienie dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą, warunków nauki określonych w zezwoleniu, o którym mowa w art.16 ust.8,

 5. powiadamiania organów gminy o formie spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat i zmianach w tym zakresie.


Kontrola spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez dyrektora szkoły


Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych i gimnazjum kontrolują spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodach tych szkół.

Czynności podejmowane w ramach kompetencji kontrolnych przez dyrektora:

 1. kontrola wykonywania obowiązków rodziców( opiekunów prawnych)polegający na:

  a) dopełnieniu czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,

  b) zapewnieniu regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,

 2. współdziałanie z rodzicami (opiekunami prawnymi) w zakresie zapewnieniadziecku warunków umożliwiających przygotowanie sie do zajęć szkolnych, a w przypadku spełniania obowiązku poza szkołą, na podstawie zezwolenia- w zakresie zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu,

 3. prowadzenie ewidencji spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.


Spełnianie obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat kontroluje gmina


Wychowanie przedszkolne

 1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3-6 lat

 2. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolaków przedszkolu lub oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej,

 3. Niespełnianie obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.II Egzekucja obowiązku szkolnego i obowiązku nauki


Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji administracyjnej na podstawie art.20 ustawy z dnia 7 09.1991r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r Nr 256 poz.2572 z późn. zm.)

Przepis ten odsyła do trybu przewidzianego w ustawie z dnia 17.06.1966r o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( tekst jednolity Dz.U.z 2005r. Nr 229 poz.1954 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą egzekucyjną”.


Środek egzekucji administracyjnej


 1. Środkiem egzekucji administracyjnej dla wyegzekwowania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki jest grzywna w celu przymuszenia,

 2. Grzywny nie stosuje się wobec ucznia, jako osoby małoletniej.

  Zgodnie z art.120§2 ustawy egzekucyjnej nieuczęszczanie dziecka do szkoły skutkować będzie nałożenie grzywny na jego przedstawicieli ustawowych, w ten sposób egzekwowany będzie rodzicielski obowiązek zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne. Egzekucji podlega również obowiązek zgłoszenia dziecka do szkoły, skoro skutkiem zaniechania rodziców (prawnych opiekunów) będzie nieuczęszczanie dziecka do szkoły oraz obowiązek powiadamiania organów gminy o aktualnej formie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki. Podobnie na rodziców (prawnych opiekunów), a nie na dziecko nakładana będzie grzywna w razie zaniechanie wypełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.

 3. Grzywna może być nakładana wielokrotnie z tego samego tytułu – aż do osiągnięcia pożądanego skutku albo do osiągnięcia górnej granicy kwotowej. Zgodnie z aktualnym brzmieniem art.121§2 i§3 ustawy egzekucyjnej jednorazowo grzywna nie może przekroczyć dla osób fizycznych kwoty 10.000 zł, a łączna kwota grzywien 50.000 zł.


Wierzyciel obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki


 1. Wierzycielem obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki jest dyrektor szkoły, w obwodzie której dziecko zamieszkuje lub gmina, a zależy to od wieku ucznia. Gmina jest wierzycielem dla obowiązku wypełnianego przez młodzież w wieku 16-18 lat, a dyrektor w pozostałym zakresie wiekowym.

 2. Do podstawowych obowiązków wierzyciela należy:

  a) wystosowanie upomnienia za zwrotnym poświadczeniem odbioru,

  b) wystawienie tytułu wykonawczego,

  c) wystąpienie z wnioskiem o wszczęcie egzekucji.

 3. Organem egzekucyjnym jest właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego (burmistrz). Zasadniczą rolą organu egzekucyjnego jest doprowadzenie do wykonywania obowiązku podlegającego e4gzekucji, czyli wymuszeniu na rodzicach ( prawnych opiekunach) pożądanych zachowań dziecka i (lub) samych rodziców, drogą zastosowania grzywny w celu przymuszenia.

 4. Dyrektor spełnia szczególną rolę w ramach egzekucji administracyjnej – jest uprawniony do żądania wykonywania w drodze egzekucji określonych obowiązków, czyli występuje jako wierzyciel.


Czynności przed egzekucyjne podejmowane przez dyrektorów szkół podstawowych

i gimnazjalnych:


 1. Pierwsza taka czynność wynika z zasady zagrożenia, a jest nią upomnienie. Upomnienie jest adresowane do zobowiązanego. Wymagana jest forma pisemna, zaś treścią upomnienia jest wezwanie do wykonywania obowiązku, z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. Dla celów dochodowych konieczne jest takie doręczenie upomnienia, aby można było ustalić dzień (datę), w którym doręczenie nastąpiło – czyli w razie korzystania z drogi pocztowej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 2. Po upływie siedmiu dni od doręczenia upomnienia, wierzyciel może dokonać kolejnej czynności przed egzekucyjnej. Jest nią wystawienie tytułu wykonawczego o treści określonej w art. 27§1 ustawy egzekucyjnej. Wzór tytułu wykonawczego związanego z obowiązkami o charakterze niepieniężnym. Ustalono na podstawie załącznika nr 24 do rozporządzenia Ministra Finansów dnia 22 listopada 2001r w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.z 2001r.Nr 137poz.1541z poźn. zm.).

 3. Następnie wierzyciel występuje z wnioskiem o wszczęcie egzekucji zgodnie z wymogiem art.28 ustawy egzekucyjnej, ponieważ egzekucja dotyczy w omawianym przypadku obowiązku o charakterze niepieniężnym, dyrektor jako wierzyciel powinien wskazać we wniosku środek egzekucyjny. Jest nim grzywna w celu przymuszenia.

 4. Wniosek oraz tytuł wykonawczy z załączonym dowodem doręczenia upomnienia składa się w organie egzekucyjnym, którym jest właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego.

 5. W toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Burmistrza, dyrektor może występować z wnioskami i środkami procesowymi przysługującemu wierzycielowi. Może składać zażalenie na postanowienie oraz występować z wnioskami o zawieszenie lub umorzenie postępowania egzekucyjnego.


Zadania organu przeprowadzającego egzekucję


Zasadniczą rolą organu egzekucyjnego jest doprowadzenie do wykonywania obowiązku podlegającego egzekucji czyli wymuszeniu na rodzicach (opiekunach prawnych) pożądanych zachowań dziecka i samych rodziców, drogą zastosowania grzywny w celu przymuszenia.


Wzor_nr1_zawiadomienie.doc
Wzor_nr2_oswiadczenie.doc
Wzor_nr3_upomnienie.doc
Wzor_nr4_wniosek_o_egzekucje.pdf
Wzor_nr5_tytul_wykonawczy.pdf