POWRÓT

Ogłoszenia o przetargach

Kontakt

Informacje i ogłoszenia

Ogłoszenia o przetargach


POWRÓT

   

Stypendia Szkolne dla uczniów
zameldowanych na terenie gminy Orzesze


Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2015/2016 dla uczniów zameldowanych na terenie gminy Orzesze należy składać w terminie
od 01.09.2015r. do 15.09.2015r., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do 15.10.2015r. w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Orzesze.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie może przekraczać kwoty określonej w przepisach art.8 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, która aktualnie wynosi 456,00 zł netto.

W roku szkolnym 2015 / 2016 stypendium szkolne przyznawane będzie w formie refundacji poniesionych kosztów. Oznacza to, że wypłata stypendium będzie realizowana wyłącznie
na podstawie przedłożonych rachunków imiennych dokumentujących wydatki związane z edukacją ucznia.

Formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Orzesze www.orzesze.pl oraz Miejskiego Zespołu Oświaty www.mzo.orzesze.pl.

Dostępne będą również w szkołach i w Miejskim Zespole Oświaty w Orzeszu od 24.08.2015r.


Orzesze, dnia 14.08.2015r.

 

Załącznik nr 1 - wniosek o stypendium

Załącznik nr 2 – katalog wydatków kwalifikowanych

 

Dokumenty potwierdzające dochody członków rodziny


Dokumenty potwierdzające dochody członków rodziny ucznia z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony:

 1. zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości uzyskanych dochodów
 2. odcinek emerytury/renty za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub wyciąg bankowy potwierdzający wypłatę świadczenia wraz z aktualną decyzją ZUS potwierdzającą wysokość wypłaconego świadczenia,
 3. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie bezrobotnego i wysokości  uzyskiwanego zasiłku,
 4. w przypadku osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy – oświadczenie
  o pozostawaniu bez pracy i braku dochodów,
 5. zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej potwierdzające korzystanie
  ze świadczeń pieniężnych na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej,
 6. decyzje o przyznaniu świadczeń uzyskanych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 7. zaświadczenie o wysokości otrzymywanego stypendium, innego aniżeli stypendium szkolne,
 8. w przypadku gdy członek rodziny ucznia jest właścicielem gospodarstwa rolnego –zaświadczenie właściwego organu o wielkości gospodarstwa i wysokości dochodów wyliczonych
  z ha przeliczeniowego za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku /za dochód z jednego
  ha przeliczeniowego przyjmuje się kwotę 250 zł/,
 9. oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanych pozostałych dochodów osiągniętych
  w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
 10. dokumenty potwierdzające utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu, jeżeli dochód rodziny uległ obniżeniu na skutek utraty dochodu przez członka rodziny,
 11. w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie o wysokości dochodu osiągniętego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, pomniejszonego o podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne
  i składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 12. kopię odpisu wyroku zasądzającego alimenty lub kopię odpisu protokołu zawierającego treść ugody sądowej oraz zaświadczenie od komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów oraz o wysokości wyegzekwowanych alimentów,
 13. wyrok sądowy potwierdzający wysokość zasądzonych alimentów na rzecz innych osób oraz potwierdzenie przekazania faktycznie płaconych alimentów.