POWRÓT

Ogłoszenia o przetargach

Kontakt

Informacje i ogłoszenia

Ogłoszenia o przetargach

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


POWRÓT

 

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Miejski Zespół Oświaty informuje, że pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie w wysokości:

 1. w przypadku nauki zawodu – do 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, z tym, że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia
 2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Dofinansowanie kosztów kształcenia przysługiwać będzie pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:

 • pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona
  u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych
  i ich wynagradzania
 • młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt. 1

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem:

 • kopię dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji pedagogicznych oraz kwalifikacji do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianego pracownika przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę
  o pracę,
 • kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie na umowę o pracę osoby prowadzącej szkolenie młodocianego pracownika w imieniu pracodawcy,
 • kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 • kopię odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu,
  albo zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu,
 • zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się
  o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy
  de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy
  w tym okresie,
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Orzeszu
wg załącznika.

Pracodawcy zostali zobowiązani do poinformowania gmin, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania pracownika młodocianego, o zawarciu z młodocianym umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Informację można składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Orzeszu wg załącznika.


INFORMACJE ZAMIESZCZONE W PUNKTACH 1-8 POD TABELĄ „D” FORMULARZA:

 • Opis przedsięwzięcia – wpisać: szkolenie młodocianego pracownika w zawodzie (np. fryzjera)
 • Wartość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą w wartości nominalnej
  i zdyskontowanej oraz ich rodzaje
  – należy podać rzeczywistą wysokość kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku wykształceniem młodocianego, którego dotyczy składany wniosek o dofinansowanie (wartość kosztów przedstawiona w tym punkcie powinna być taka sama w formularzu składanym zarówno w OHP jak i w gminie).


Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą zalicza się:

  • wynagrodzenia i obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących szkolenie;
  • koszty podróży osób prowadzących szkolenie i uczestników szkolenia, w tym koszty zakwaterowania;
  • inne wydatki bieżące, w tym w szczególności wydatki na materiały bezpośrednio związane ze szkoleniem;
  • amortyzację narzędzi i wyposażenia w zakresie, w jakim są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby szkolenia;
  • koszty usług konsultacyjnych i doradczych związanych ze szkoleniem,
  • koszty wynagrodzeń wypłacanych młodocianym do wysokości najniższych stawek, określonych w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, obowiązujących w okresie, za który pomoc jest przyznawana, i składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń, jakie ponosi pracodawca w okresie, w którym pracownik ten faktycznie uczestniczy w szkoleniu, po odjęciu efektywnego czasu pracy - do wysokości sumy ogólnej kosztów.


 • Maksymalna dopuszczalna intensywność pomocy podstawowa wynosi 60%, wartość
  ta ulega zwiększeniu: o 10% w przypadku szkoleń dla pracowników znajdujących
  się w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub niepełnosprawnych w rozumieniu rozporządzenia
  w sprawie wyłączeń blokowych, o 10% w przypadku pomocy na rzecz średniego przedsiębiorstwa i o 20% w przypadku pomocy na rzecz małego przedsiębiorstwa
  oraz mikroprzedsiębiorstwa - wpisujemy więc w tej pozycji odpowiedni procent - 60,%, 70% lub 80%
  • mikroprzedsiębiorca - zatrudnia średniorocznie mniej niż 10 pracowników
   oraz osiąga roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro. ,
  • mały przedsiębiorca - zatrudnia średniorocznie mniej niż 50 pracowników
   oraz osiąga roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.
  • średni przedsiębiorca - zatrudnia średniorocznie mniej niż 250 pracowników
   oraz osiąga roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.
 • Intensywność pomocy już udzielonej w związku z kosztami, o których mowa w pkt. 2 .
 • Lokalizacja przedsięwzięcia – wpisać adres, pod jakim młodociany pracownik był zatrudniony.
 • Cele, które mają być osiągnięte w związku z realizacją przedsięwzięcia – wyuczenie młodocianego pracownika zawodu (np. fryzjera).
 • Etapy realizacji przedsięwzięcia.
 • Data rozpoczęcia oraz zakończenia realizacji przedsięwzięcia – wpisujemy datę zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem i datę jej zakończenia nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

 

Załączniki: