POWRÓT

Ogłoszenia o przetargach

Kontakt

Informacje i ogłoszenia

Ogłoszenia o przetargach


POWRÓT

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ŚRODKÓW POZYSKANYCH DLA OŚWIATY

Wykaz placówek

które w roku szkolnym 2006/2007 otrzymały pracownie komputerowe

z Ministerstwa Edukacji Narodowej

LP

Pacówka

rok przydzielenia

Wartość szacunkowa

zainwestow.środków Gminy

Wartość szacunkowa pozyskanych środków

Dostarczona ilość sprzętu komputerowego

1.

SP Nr 10

Woszczyce

2006/2007

800,00

( częściowa modyfikacja istniejącej pracowni komputerowej)

41 797,44

10 zestawów komputerowych, projektor multimedialny, sprzęt wielofunkcyjny

2.

SP Nr 8

Mościska

2007

12 000,00

(wykonanie nowej instal. elektr. oraz budowlanych robót przygotowawczych)

42 000,00

10 zestawów komputerowych, projektor multimedialny, sprzęt wielofunkcyjny

3.

Zespoł Szkół

Orzesze

2007

12 000,00

(wykonanie nowej instal. elektr. oraz budowlanych robót przygotowawczych)

42 000,00

10 zestawów komputerowych, projektor multimedialny, sprzęt wielofunkcyjny

4.

Gimnazjum Nr 3 Gardawice

2007

12 000,00

(wykonanie nowej instal. elektr. oraz budowlanych robót przygotowawczych)

42 000,00

10 zestawów komputerowych, projektor multimedialny, sprzęt wielofunkcyjny

Wartość pracowni komputerowej w SP Nr 10 w Woszczycach została podana na podstawie faktycznie poniesionych kosztów udokumentowanych fakturami oraz danymi otrzymanymi z MEN w zakresie całokowitego kosztu dostarczonego sprzętu komputerowego oraz wykonania sieci logistycznej.

Wartość pozostałych pracowni komputerowychzostała podana szacunkowow oparciu o poniesione koszty na innych placówkach oświatowych. Szacunkowa wartość kosztu obejmuje doprowadzenie instal. elektrycznej oraz przygotowanie poszczególnych stanowisk komputerowych ( bez sieci logistycznej) a także wykonanie prac remontowo-budowlanych w pomieszczeniach w których będzie montowany sprzęt.


 

Temat:          Konkurs na lokalne programy wyrównywania szans edukacyjnychdzieci i młodzieży w 2007 roku.

Program wyrównywania szans edukacyjnych  e-future.net

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2007r. w sprawieszczegółowych warunków dofinansowania programów wyrównywaniaszans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r., warunków, jakiemuszą spełniać te programy, podmiotów dokonujących ocenyprogramów oraz sposobu i trybu wyboru programów, którym zostanieudzielone dofinansowanie (Dz.U. z 2007r. Nr 86, poz. 575)

 

Informacja o ogłoszeniu konkursu:    21.05.2007r.

Czas pisania projektu:         23.05.2007r. – 28.05.2007r.

Termin złożenia:      28.05.2007r.

Czas oczekiwania na wyniki konkursu:     28.05.2007r. – 13.06.2007r.

Ogłoszenie wyników:    13.06.2007

Cele programu:

Celami ogólnymi programu są:

-uświadomienie rodzicom i opiekunom potrzeb edukacyjnych dzieci,

-wykorzystanie środków informatycznych w edukacji,

-wdrażanie do kształcenia ustawicznego,

-wdrażanie nowego modelu pracy z uczniem skoncentrowanego na podnoszeniu kompetencji kluczowych oraz zdolności umożliwiających zatrudnienie w przyszłości,

-zagospodarowanie czasu wolnego uczniów,

-świadome rozpoznawanie własnych możliwości i predyspozycji potrzebnych do podejmowania decyzji i planowania przyszłości,

-pokonywanie barier między uczniami z różnych środowisk.

Cele szczegółowe:

-podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców i opiekunów,

-doskonalenie kompetencji z zakresu języka angielskiego przy pomocy internetowej platformy do nauki języka angielskiego,

-doskonalenie kompetencji z zakresu przedmiotów matematyczno- przyrodniczych za pomocą programów multimedialnych,

-promowanie e-learningu oraz WebQeuestu jako innowacyjnych metod nauczania,

-pobudzenie aktywności uczniów,

-podniesienie skuteczności uczenia,

- poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów,

-wyrównanie braków w posiadanej wiedzy,

-rozwój zainteresowań i uzdolnień,

-uświadomienie konieczności nauki języków obcych,

-kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie,

-nabycie umiejętności kreatywnego myślenia,

-przekazanie uczniom wiedzy z zakresu informatyki, języka angielskiego i nauk matematyczno-przyrodniczych,

Formy realizacji programu:

-Dodatkowe zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności

-Zajęcia rozwijające zainteresowania, zamiłowania i uzdolnienia

-Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

-Zajęcia kształtujące postawy przedsiębiorczości, podejmowania aktywności edukacyjnej i zawodowej oraz zajęć rozwijających kompetencje kluczowe (ze szczególnym uwzględnieniem technologii informacji i telekomunikacji, języków obcych, nauk przyrodniczo – matematycznych)

Koordynator projektu: mgr Gabriela Kret