POWRÓT

Ogłoszenia o przetargach

Kontakt

Informacje i ogłoszenia

Ogłoszenia o przetargach

Załącznik do Uchwały NrXI/82/03
Rady Miejskiej w Orzeszu z dnia 31.X.2003r.


Statut
Miejskiego Zespołu Oświaty w Orzeszu


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Miejski Zespół Oświaty zwany dalej Zespołem jest jednostką budżetową i działa w oparciu o:
1. Ustawę z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.)
2. Ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 1996r. Nr 67 poz. 329 z późn. zm.)
3. Ustawę z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz. 148)
4. Uchwałę Rady Miejskiej Nr XIV/86/95 z dnia 24 listopada 1995r.
5. Niniejszy Statut

§ 2

Miejski Zespół Oświaty jest jednostką organizacyjną Gminy Orzesze nie posiadającą osobowości prawnej.

§ 3

Terenem działania Zespołu jest Gmina Orzesze.

§4

Siedziba Zespołu mieści się w Orzeszu przy ul. Powstańców 5.

§ 5

Nadzór nad Zespołem sprawuje Burmistrz Miasta Orzesze.

Rozdział II
Zadania Zespołu

§ 6

Do zadań Zespołu należy:
1. Stworzenie odpowiednich warunków organizacyjnych, finansowych i gospodarczych placówkom oświatowym prowadzonym przez Gminę dla właściwego ich działania.
2. Nadzór nad zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków nauki oraz pracy przez dyrektorów placówek.
3. Planowanie, uzgadnianie i koordynacja remontów zlecanych przez dyrektorów poszczególnych placówek.
4. Nadzór nad działalnością finansową oraz gospodarką majątkiem placówek oświatowych.
5. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących organizacji pracy w placówkach oświatowych.
6. Przygotowanie pierwszego statutu nowo powstałej placówki.
7. Opiniowanie powierzenia i odwołania ze stanowiska wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych.
8. Przygotowanie regulaminu i proponowanie składu komisji konkursowej na stanowisko dyrektora w składzie określonym przez ustawę o systemie oświaty.
9. Zatwierdzenie arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych po zaopiniowaniu przez Kuratorium Oświaty oraz nadzorowanie ich realizacji.
10. Nadzorowanie przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy placówek oświatowych.
11. W porozumieniu z Kuratorium Oświaty przygotowanie planów sieci szkół oraz granic obwodów, tak, aby spełniały warunki dostępności szkoły dla ucznia.
12. Zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów do szkół lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej, jeżeli sieć szkolna nie spełnia warunków dostępności.
13. Zatwierdzenie ilości godzin nauczania indywidualnego i zajęć specjalistycznych (korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych) na podstawie wydanych skierowań i orzeczeń z poradni psychologiczno - pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Rozdział III
Organizacja Zespołu

§ 7

1. Na czele Miejskiego Zespołu Oświaty w Orzeszu stoi Dyrektor, który działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Orzesze. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda Burmistrza Miasta Orzesze.
2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta Orzesze po zasięgnięciu opinii Komisji Kultury, Oświaty, Turystyki i Rekreacji.

§ 8

Pracowników Zespołu zatrudnia i zwalnia Dyrektor.

§ 9

Pracownicy Zespołu są wynagradzani na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

§ 10

Dyrektor Zespołu w celu realizacji jego zadań współpracuje z:
1. Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz wyznaczoną Delegaturą Zamiejscową
2. Gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz jednostkami pomocniczymi


Rozdział IV
Majątek i finanse

§ 11

Zespół zarządza powierzonym mu majątkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz pełni funkcję kontrolną nad majątkiem poszczególnych placówek.

§ 12

Podstawą gospodarki finansowej Zespołu jest roczny plan finansowy opracowany na podstawie budżetu uchwalonego przez Radę Miejską w Orzeszu oraz środków pozyskanych z innych źródeł

§ 13

Zespół prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych w oparciu o środki pochodzące z budżetu Gminy Orzesze i subwencji oświatowej oraz innych źródeł.

Rozdział V
Postanowienie końcowe

§ 14

Uchwalenia Statutu dokonuje Rada Miejska w Orzeszu w trybie przewidzianym w ustawie o samorządzie gminnym. W tym samym trybie dokonuje się zmian w Statucie.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych w Statucie stosuje się przepisy ustaw wymienionych w § 1.