POWRÓT

Ogłoszenia o przetargach

Kontakt

Informacje i ogłoszenia

Ogłoszenia o przetargach

POWRÓT

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Orzesze, 12.04.2012r.


OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY


Zamawiający: Miejski Zespół Oświaty

Ul. Powstańców 5

43-180 Orzesze


Informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:


DOWÓZ UCZNIÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2012/2013


Nr postępowania: MZO.272.1.2012


w dniu 12.04.2012r. zawarto umowę z wykonawcą:


"TRANSMARKO" Marek Masny

40-748 Katowice

ul. Grota Roweckiego 5


Oferta zawiera najniższą cenę za realizację przedmiotu zamówienia i uzyskała największą ilość punktów tj. 100 punktów w kryterium oceny ofert „najniższa cena”.


Dyrektor MZO
mgr Anna Czarnacka