POWRÓT

Ogłoszenia o przetargach

Kontakt

Informacje i ogłoszenia

Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenie o przetargu nr 1:

Orzesze,dn.03.02.04r.

1. Pełna nazwa Zamawiającego :
Miejski Zespół Oświaty
43-180 Orzesze
ul. Powstańców 5
tel.2215 355

2. Ogłasza przetarg nieograniczony na:
"Wykonanie prac izolacyjnych i odwodnieniowych (drenarskich ) wokół budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Orzeszu-Zazdrości ul. Żorska 101".

3. Termin realizacji zadania :
od 01.03.2004r.
do 15.04.2004r.

4. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć :
w sekretariacie : Miejskiego Zespołu Oświaty
43 - 180 Orzesze
ul. Powstańców 5
Koperta powinna być opatrzona dopiskiem :
" Oferta przetargowa : Wykonanie izolacji i odwodnienia budynku SP Nr 5"

5. Koperta powinna zawierać
- kosztorys ofertowy będący dokładnym wypełnieniem przedmiaru robót otrzymanego przez Oferentów w siedzibie Zamawiającego. - aktualny wyciąg z aktu o utworzeniu jednostki przystępującej do przetargu lub odpis odpowiednich dokumentów uprawniających do prowadzenia działalności gospodarczej potwierdzających profil działania oferenta zgodny z przedmiotem przetargu.
- wykaz wykonanych prac o podobnym charakterze w latach 2000-2004
- oświadczenia z art.22 oraz 19 ustawy o zamówieniach publicznych dostarczone przez Zamawiającego.
Uprawnioną do udostępnienia dokumentów i kontaktu z oferentami ze strony Zamawiającego jest Maria Bańczyk codziennie od godz. 8.00
do godz. 12.00.
Termin składania ofert upływa dnia 12.02.2004r. o godz.12.00.

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu :
12.02.2004r. o godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego.

7.Oferent winien złożyć następujące oświadczenia :
-Jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawy o zamówieniach publicznych art.22 u.o z.p.
-Posiadam uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązki posiadania takich uprawnień.
-Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.
-Znajduję się w sytuacji finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia.
-Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 19 Ustawy o zamówieniach publicznych.
-Zapoznałem się z istotnymi warunkami zamówienia i nie wnoszę do nich uwag jak również że zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty a także podpisze umowę zgodnie z projektem stanowiącym załącznik do Istotnych warunków zamówienia
-oświadczam że realizacja zamówienia będzie wykonana przy zastosowaniu minimum 50% podmiotów, surowców i produktów krajowych zgodnie z art.18 ustawy z dnia 10 czerwca 1994r. o zamów. publ.(tekst jednolity Dz.U. Nr 119 poz.773 wraz z późniejszymi zmianami)
-oświadczam że nie podlegam karalności z tytułu przestępstw gospodarczych

Kopia a/a