POWRÓT

Ogłoszenia o przetargach

Kontakt

Informacje i ogłoszenia

Ogłoszenia o przetargach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POWRÓT

Ogłoszenie o przetargu nr 10:

 

Orzesze, 23.05.2006r.

MZO 22224/2006

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DO  60.000 EURO.

 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

 

    Miejski Zespół Oświaty

    ul. Powstańców 5

    43-180 Orzesze

    tel. 0 32 22 15 355 fax. 0 32 22 14 529 

    Internet : http:// www.mzoorzesze.neostrada.pl

    NIP 635-10-31-495  REGON  272789726

 

2 TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie udzialene jest w trybie przetargu nieograniczonego do wartosci  60.000 EURO na podstawie  przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych  (Dz.U. nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami)

 

3. NAZWA ZAMÓWIENIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

 

WYKONANIE  PRAC  REMONTOWYCH  DACHU NA  BUDYNKU  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  NR 10 W  ORZESZU-WOSZCZYCACH  UL. NORWIDA 2

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

WYKONANIE  PRAC  REMONTOWYCH  DACHU NA  BUDYNKU  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  NR 10 W  ORZESZU-WOSZCZYCACH  UL. NORWIDA 2

zgodnie z Dokumentacją projektową obejmującą przedmiar robót i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót

 

KODY Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) określające przedmiot zamówienia

 

 

 Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

 

Główny przedmiot

45261000-4 – Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261210-9 – Wykonanie pokryć dachowych

45261211-6 – Pokrycie dachu dachówką

Dodatkowe przedmioty

45262100-2 – Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45262500-6 – Roboty murarskie

45310000-3 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45261910-6 – Naprawa dachów

45421115-3  - Instalowanie okien metalowych

 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie :

 

-          wymiana elementów konstrukcyjnych dachu

-         wymiana pokryć dachowych i obróbek z deskowaniem i łaceniem, dachówka karpiówka

-         impregnacja powierzchniowa tarcicy

-         izolacja z folii polietylenowej

-         wymiana stolarki okiennej

-         wykonania tynków na kominach

-         wykonanie drabinek śniegowych

-         wymiana przewodów instalacji odgromowej

 

4. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA.

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych

 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi spełnić następujące warunki

 Spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych:

-          Posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy 

      nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

-    Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także  

     dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

-          Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

      zamówienia.

-    Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ponadto

   1)wykonał w okresie ostatnich pięciu lat min. 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością  przedmiotowi  niniejszego zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Zamawiający uzna każdy rodzaj robót budowlanych, wartość każdej z robót - minimum 100.000 . brutto

    2) dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia w zakresie kierowania robotami budowlanymi w  specjalności budowlano-kostrukcyjnej wpisanymi na listę członków właściwej Okręgowej Izby  Zawodowej.

    3) Posiada następujący sprzęt:

min. 1 betoniarka wolnospadowa elektryczna

min. 1 mieszarka do zapraw

min. 2 kpl rusztowań rurowych

min. 1 samochód samowyładowczy do 5 t

min. 1 wciągarka mechaniczna z napędem elektrycznym do 1,6 t

min. 1 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym do 0,5 t

min. 1 żuraw okienny do 0,5 t

  4) Wymagana liczba zatrudnionych pracowników -  zatrudnianie min. 5 pracowników fizycznych oraz kadry kierowniczej w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie

 5) Posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00zł

 

Ww. warunki zostaną uznane za spełnione jeżeli wykonawca złoży dokumenty i oświadczenia określone w SIWZ.

 

6.TERMIN REALIZACJI ZADANIA:  do 70 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy

 

7.Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień

Materiały do przetargu można odebrać w siedzibie zamawiającego Miejski Zespół Oświaty w Orzeszu, 43-180 Orzesze, ul. Powstańców 5,jak również za zaliczeniem pocztowym do dnia 04.07.2006r.  Cena materiałów przetargowych – 20,00 PLN

 

8.Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.

 

9.Upoważnionym do kontaktów  :

      P. Maria Bańczyk – Starszy Inspektor ds. Technicznych

 

10. Składanie ofert

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć/przesłać  do dnia 04.07.2006r. do godz. 9.00 w sekretariacie Miejskiego Zespolu Oswiaty w Orzeszu, ul.Powstańców 5

Orzesze 43-180.

 

11. Otwarcie ofert

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, sala posiedzeń w dniu 04.07.2006r. o godz. 9.30

 

12. Termin związania ofertą

Wykonawca zostanie związany ofertą w terminie do 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

13. Kryterium oceny ofert

 najniższa cena -  kryterium - cena 100%.

 

14. Zamówienie nie  dotyczy projektu / programu   finansowanego ze środków Unii Europejskiej

 

15. Data ogłoszenia informacji na stronie internetowej Zamwiającego : 24.05.2006r. 

 

 

 

                                                                                  Dyrektor MZO

                                                                                  mgr Anna Czarnacka