POWRÓT

Ogłoszenia o przetargach

Kontakt

Informacje i ogłoszenia

Ogłoszenia o przetargach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POWRÓT

Ogłoszenie o przetargu nr 11:

Orzesze,dn.26.10.2006r.

MZO 2222/6/2006

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PONIŻEJ 60.000 EURO.

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Miejski Zespół Oświaty w Orzeszu
ul. Powstańców 5
43-180 Orzesze
tel. 0-32 22-15-355 fax. 0-32 22-14-529
Internet : http:// www.mzoorzesze.neostrada.pl
NIP 635-10-31-495

Pod wskazanym adresem można uzyskać dalsze informacje, uzyskać dokumentację i należy przesłać (złożyć) ofertę.

2.TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EURO na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo Zamowień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami)

3.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego Miejski Zespół Oświaty 43-180 Orzesze, ul. Powstańców 5, pokój na piętrze, jak również za zaliczeniem pocztowym oraz pobrać ze strony internetowej Zamawiajacego (Załączniki).

4.OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

"Dostawa bonów towarowych dla pracowników szkół, przedszkoli, MZO pracujących w placówkach oświatowych znajdujących się na terenie miasta Orzesza"

Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) określające przedmiot zamówienia
     22865000           Talony     

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

Zapotrzebowanie na bony towarowe dla pracowników szkół i przedszkoli oraz MZO pracujących w placówkach oświatowych znajdujacych się na terenie miasta Orzesza. Ilość bonów towarowych w potrzebnych nominałach przedstawia się następująco:
-nominał bonu 20 zł w ilości 2100 szt
-nominał bonu 50 zł. w ilości 860 szt
-nominał bonu 100 zł. w ilości 400 szt

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych..
Zamawiający nie dopuszcza możliwości zatrudnienia podwykonawców.

5. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH

6. TERMIN WYKOMANIA DOSTAWY:

Wymagany termin realizacji zamówienia: 24.11.2006-29.11.2006r6r.

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi spełnić następujące warunki:

Wykonawca ubiegający się o zamówienie zgodnie z art.22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych musi spełnić następujące warunki:
1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Ocena spełnienia warunkow nastąpi w oparciu o dołączone do oferty dokumenty na zasadzie spełnienia/ nie spełnienia. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
A/ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust.1
B/ Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8.ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA ZŁOŻENIA WADIUM..

9.KRYTRIA OCENY OFERT:

Kryteria:

-ilość punktów sprzedaży w których można dokonać realizacji bonw towarowych waga 50%
-termin realizacji bonów towarowych waga 40%
-cena waga 10%

10.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć (przesłać) do dnia 14.11.2006r. do godz. 9.30 w sekretariacie Miejskiego Zespołu Oświaty w Orzesze, ul. Powstańców 5 Orzesze 43-180 z dopiskiem "Dostawa bonów towarowych dla pracowników szkół, przedszkoli, MZO pracujących w placówkach oświatowych znajdujących się na terenie miasta Orzesza - przetarg" oraz nazwą i adresem Wykonawcy.

Dyrektor MZO
mgr Anna Czarnacka

Załączniki:
SWIZ.zip
Oferta.zip
Załącznik nr 1 do SIWZ (Druk świadczenia).zip
Załącznik nr 2 do SIWZ (projekt umowy).zip