POWRÓT

Ogłoszenia o przetargach

Kontakt

Informacje i ogłoszenia

Ogłoszenia o przetargach

POWRÓT

Ogłoszenie o przetargu nr 12:

Orzesze,dn.26.03.2007r.

MZO 2222/1/2007

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM POWYŻEJ 60.000 EURO.


Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 26.03.2007r.- publikacja obowiązkowa.

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego.

1.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Miejski Zespół Oświaty w Orzeszu
ul. Powstańców 5
43-180 Orzesze
tel. 0-32 22-15-355 fax. 0-32 22-14-529
Internet : http://www.mzoorzesze.neostrada.pl
NIP 635-10-31-495
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów Maria Bańczyk tel. 0 32 22 15 355

Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Przedmioty działalności: ogólne usługi publiczne, obrona, porządek i bezpieczeństwo publiczne, środowisko, sprawy gospodarcze i finansowe, zdrowie, budownictwo i obiekty komunalne, ochrona socjalna, rekreacja, kultura i religia, edukacja.

2.TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EURO na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2006r. Nr 163 poz. 1164 z późniejszymi zmianami).

3. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówieniamożna odebrać w siedzibie zamawiającego Miejski Zespół Oświaty w Orzeszu, 43-180 Orzesze, ul.Powstańców 5, sekretariat, jak również za zaliczeniem pocztowym. Adres strony internetowej na której udostępniona będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostanie podany od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych

http://przetargi.orzesze.pl/mzo/siwz1_07.htm

Opłata za uzyskanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 10,00zł

Warunki i sposób płatności : w siedzibie zamawiającego – wpłata w kasie MZO Orzesze, 
 w przypadku przesłania drogą pocztową forma płatności – za pobraniem

4. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana przez Zamawiającego:” DOWÓZ UCZNIÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2007/2008”

Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca dowóz uczniów do placówek oświatowych.
Lokalizacja: teren miasta Orzesza oraz teren województwa śląskiego.
Opis przedmiotu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest:

Dzienny dowóz obejmuje około 540 uczniów do szkół podstawowych (7 szkół) i gimnazjów (3 gimnazja) na terenie miasta Orzesze oraz około 28 uczniów niepełnosprawnych dowożonych do szkół specjalistycznych na terenie województwa śląskiego.Łączna dzienna ilość wozokilometrów – ok. 810 wzkm, w tym ok. 550 wzkm dla autobusów oraz ok. 260 wzkm dla mikrobusów. Przewidywana liczba dni na realizację usługi – 186 dni.Trasy i godziny przejazdów autobusów i mikrobusów zostaną przekazane wybranemu Wykonawcy po podpisaniu umowy i sporządzeniu planów zajęć w poszczególnych placówkach oświatowych.

KODY Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) określające przedmiot zamówienia

60114000-0

Usługi regularnego transportu osób

60113000-3

Usługi transportu dla ograniczonej grupy klientów

60113400-7

Transport osób niepełnosprawnych

60115000-7

Usługi samochodowe transportu osób

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zadania: od dnia 03.09.2007r. do 21.06.2008r.

7. Warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi spełnić następujące warunki:

Wykonawca ubiegający się o zamówienie zgodnie z Art.22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznychmusi spełnić następujące warunki:

1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ponadto Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi spełnić następujące warunki:

5) posiada licencję na prowadzenie zarobkowego przewozu osób na terenie województwa śląskiego.

6) posiada następujący tabor samochodowy:

  • minimum 5 autobusów od 49 miejsc siedzących każdy

  • minimum 2 mikrobusy od 10-12 miejsc siedzących każdy z możliwością przewozu osób niepełnosprawnych(ww. tabor samochodowy powinien posiadać aktualne badania techniczne oraz dowody rejestracyjne)

7) dysponuje minimum 8 osobami w tym 7 osobami kierującymi pojazdami i dyspozytorem

8) wykonał w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 2 usługi z zakresu transportu minimum 500 osób/ dziennie, w tym osób niepełnosprawnych. Okres wykonywania usługi nie może być krótszy niż 10 miesięcy.

9) posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

10) posiada środki finansowe lub wykaże zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 45.000,00 zł

Ocena spełniania warunków nastąpi w oparciu o dołączone do oferty dokumenty na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

A) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu -załącznik nr 1 do SIWZ

B) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (tj. od dnia 24.11.2006r.),

C) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy (tj.podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary) – lub też - Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy (tj.osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;spółki komandytoweorazspółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych), wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; (tj. od dnia 24.11.2006r.)

D) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (tj. od dnia 24.02.2007r.)

E) Wykaz osób i podmiotów które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (minimum 7 osób posiadających stosowne uprawnienia oraz dyspozytor)załącznik nr 3 do SIWZ

F) Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie usług, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (załącznik nr 4 do SIWZ) - min.2 usługi. Zamawiający uzna usługi, polegające na wykonaniu usługi z zakresu transportu minimum 500 osób/ dziennie, w tym osób niepełnosprawnych, okres wykonywania usługi nie może być krótszy niż 10 miesięcy, oraz załączenie dokumentów (oryginały lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, podpis wykonawcy) potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie.

G) Wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu, jakim dysponuje wykonawca(załącznik nr 5 do SIWZ)

H) Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

I) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; w kwocie nie mniejszej niż 45.000,00 zł

J) Aktualna licencja na prowadzenie zarobkowego przewozu osób na terenie województwa śląskiego

8. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 6 000,00 zł

9. Kryterium oceny ofert

najniższa cena - kryterium - cena 100%.

10. Miejsce i termin składanie ofert

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć/przesłać do dnia25.05.2007r.do godz. 9.00w sekretariacie Miejskiego Zespolu Oswiaty, ul.Powstancow 5 , 43-180 Orzesze.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu25.05.2007r. o godz. 9.30w siedzibie zamawiającego – sala posiedzeń.

11. Termin związania ofertą

Wykonawca zostanie związany ofertą w terminie do 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

12. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

13. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

14.Zamówienie nie dotyczy projektu / programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

15. Pozostałe informacje dostępne są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dyrektor MZO    
mgr Anna Czarnacka