POWR紘

Og這szenia o przetargach

Kontakt

Informacje i og這szenia

Og這szenia o przetargach

POWR紘

Og這szenie o przetargu nr 13:

Orzesze,dn.30.10.2007r.

MZO 2222/2/2007


 

OGΜSZENIE O ZAM紟IENIU

Zamieszczenie og這szenia obowi您kowe

Og這szenie dotyczy zam闚ienia publicznego
Og這szenie zosta這 zamieszczone w Biuletynie Zam闚ie Publicznych w dniu 30.10.2007r.

 

 

I. ZAMAWIAJ。Y

Miejski Zesp馧 O鈍iaty w Orzeszu

   ul. Powsta鎍闚 5

   43-180 Orzesze

   tel.0-32 22-15-355 fax 0 32 22-14-529  

   Internet : http://www.mzorzesze.neostrada.pl

   NIP 635-10-31-495 

administracja samorz康owa

II. PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

1.Opis
1.1 Nazwa
" Dostawa bon闚 towarowych dla pracownik闚 szk馧, przedszkoli, MZO pracuj帷ych w plac闚kach o鈍iatowych znajduj帷ych si na terenie miasta Orzesza"

1.2 Rodzaj zam闚ienia: dostawa
 W post瘼owaniu nie przys逝guje odwo豉nie

 
1.3 Okre郵enie przedmiotu zam闚ienia: 

Przedmiot zam闚iwenia obejmuje:
Zapotrzebowanie na bony towarowe dla pracownik闚 szk馧 i przedszkoli oraz MZO pracuj帷ych w plac闚kach o鈍iatowych znajduj帷ych si na terenie miasta Orzesza. Ilo嗆 bon闚 towarowych w potrzebnych nomina豉ch przedstawia si nast瘼uj帷o: 
- nomina bonu 20 z w ilo軼i 2105 szt
- nomina bonu 50 z. w ilo軼i 1958 szt

Zamawiaj帷y nie  dopuszcza mo磧iwo軼i zatrudnienia podwykonawc闚.

1.4 KODY Wsp鏊nego S這wnika Zam闚ie (CPV) okre郵aj帷e przedmiot zam闚ienia

22865000

Talony

 

1.5 Zamawiaj帷y nie dopuszcza sk豉dania ofert cz窷ciowych

1.6 Zamawiaj帷y nie dopuszcza sk豉dania wariantowych

2. Termin wykonania zam闚ienia:  od dnia 22.11.2007 do dnia 23.11.2007r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym i technicznym
 
1. Informacje na temat wadium: 

Zamawiaj帷y nie  wymaga z這瞠nia wadium.
 
2. Opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe軟ienia tych warunk闚:

Wykonawca ubiegaj帷y si o zam闚ienie zgodnie z Art.22 ust.1 ustawy prawo zam闚ie publicznych musi spe軟i nast瘼uj帷e warunki: 
1)    posiada uprawnienia do wykonywania okre郵onej dzia豉lno軼i lub czynno軼i, je瞠li ustawy nak豉daj obowi您ek posiadania takich uprawnie; 
2)    posiada niezb璠n wiedz i do鈍iadczenie oraz dysponuje  potencja貫m technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zam闚ienia;    3)    znajduje si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj帷ej wykonanie zam闚ienia; 
4)    nie podlega wykluczeniu z post瘼owania o udzielenie zam闚ienia.

Ww. warunki zostan uznane za spe軟ione je瞠li wykonawca z這篡 wymagane dokumenty. Ocena spe軟iania warunk闚 nast徙i w oparciu o do陰czone do oferty dokumenty na zasadzie spe軟ia/ nie spe軟ia.

3. Informacje o o鈍iadczeniach lub dokumentach, jakie maj dostarczy wykonawcy w celu potwierdzenia spe軟ienia warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu Wykonawca ubiegaj帷y si o zam闚ienie publiczne w celu spe軟ienia ww. warunk闚 musi z這篡 wraz z ofert ni瞠j wymagane dokumenty:

A)     O鈍iadczenie o spe軟ieniu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu - za陰cznik nr 2 do SIWZ
B) aktualny odpis z w豉軼iwego rejestru albo aktualnego za鈍iadczenia o wpisie do ewidencji dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub zg這szenia do ewidencji dzia豉lno軼i gospodarczej, wystawionego nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo sk豉dania ofert;

IV. Procedura
1. Tryb udzielania zam闚ienia: przetarg nieograniczony.

2.1. Kryteria oceny ofert:
- ilo嗆 punkt闚 sprzeda篡 w kt鏎ych mo積a dokona realizacji bon闚 towarowych- waga 50%
- termin realizacji bon闚 towarowych, nie d逝窺zy ni 12 miesi璚y – waga 40%
D逝窺zy ni 12 miesi璚y termin realizacji bon闚 towarowych nie b璠zie mia wp造wu na uzyskanie przez Wykonawc wi瘯szej ilo軼i punkt闚 w powy窺zym kryterium.
- cena – waga 10%

2.2. Zamawiaj帷y nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

3. Informacje administracyjne:
3.1 Adres strony internetowej na kt鏎ej udost瘼niona jest  Specyfikacja Istotnych Warunk闚 Zam闚ienia 
http://przetargi.orzesze.pl/mzo/siwz2_07.htm
Specyfikacj Istotnych Warunk闚 Zam闚ienia mo積a odebra w siedzibie zamawiaj帷ego Miejski Zesp馧 O鈍iaty w Orzeszu, 43-180 Orzesze, ul. Powsta鎍闚 5, jak r闚nie za zaliczeniem pocztowym.

3.2. Termin i miejsce sk豉danie ofert

Zamkni皻 kopert zawieraj帷 ofert nale篡 z這篡/przes豉  do dnia 09.11.2007r. do godz. 9.30 w sekretariacie Miejskiego Zespo逝  O鈍iaty Orzesze, ul. Powsta鎍闚 5, Orzesze 43-180.
Otwarcie ofert nast徙i w dniu 09.11.2007r. o godz. 10.000  w siedzibie Zamawiaj帷ego
 
3.3 Termin zwi您ania ofert

Wykonawca zostanie zwi您any ofert w terminie do 30 dni od ostatecznego terminu sk豉dania ofert.

4.  Zamawiaj帷y nie zamierza zawiera umowy ramowej.

5.  Zamawiaj帷y nie zamierza ustanawia dynamicznego systemu zakup闚.

Dyrektor MZO
mgr Anna Czarnacka