POWR紘

Og這szenia o przetargach

Kontakt

Informacje i og這szenia

Og這szenia o przetargach

POWR紘

Og這szenie o przetargu nr 13:

MZO 2222/2/2008


OGΜSZENIE O ZAM紟IENIU

Zamieszczenie og這szenia obowi您kowe

Og這szenie dotyczy zam闚ienia publicznego
Og這szenie zosta這 zamieszczone w Biuletynie Zam闚ie Publicznych w dniu 29.04.2008r.

W post瘼owaniu nie przys逝guje odwo豉nie.


I. ZAMAWIAJ。Y

Miejski Zesp馧 O鈍iaty w Orzeszu

ul. Powsta鎍闚 5

43-180 Orzesze

tel. 0-32 22-15-355 fax. 0-32 22-14-529

Internet : http://www.mzoorzesze.neostrada.pl

NIP 635-10-31-495II. PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

1.Opis

1.1 Nazwa

DOW紌 UCZNI紟 DO PLAC紟EK O名IATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2008/2009”


1.2 Rodzaj zam闚ienia: us逝ga
1.3 Okre郵enie przedmiotu zam闚ienia:

Przedmiotem zam闚ienia obejmuje:

Dow霩 uczni闚 do plac闚ek o鈍iatowych znajduj帷ych si na terenie miasta Orzesza w roku szkolnym 2008/2009

KODY Wsp鏊nego S這wnika Zam闚ie (CPV) okre郵aj帷e przedmiot zam闚ienia

60114000-0

Us逝gi regularnego transportu os鏏

60113000-3

Us逝gi transportu dla ograniczonej grupy klient闚

60113400-7

Transport os鏏 niepe軟osprawnych

60115000-7

Us逝gi samochodowe transportu os鏏


Dzienny dow霩 obejmuje oko這 512 uczni闚 do szk馧 podstawowych (7 szk馧) i gimnazj闚 (3 gimnazja) na terenie miasta Orzesze oraz oko這 30 uczni闚 niepe軟osprawnych dowo穎nych do szk馧 specjalistycznych na terenie wojew鏚ztwa 郵御kiego.

ㄠczna dzienna ilo嗆 wozokilometr闚 – ok. 810 wzkm, w tym ok. 550 wzkm dla autobus闚 oraz ok. 260 wzkm dla mikrobus闚. Przewidywana liczba dni na realizacj us逝gi – 188 dni.

Trasy(Planowane dzienne trasy przejazdu autobus闚 na terenie Orzesza - za陰cznik nr 6 do SIWZ)i godziny przejazd闚 autobus闚 i mikrobus闚 zostan przekazane wybranemu Wykonawcy po podpisaniu umowy i sporz康zeniu plan闚 zaj耩 w poszczeg鏊nych plac闚kach o鈍iatowych.

Podwykonawcy:

Zamawiaj帷y 膨da wskazania przez Wykonawc w ofercie cz窷ci zam闚ienia, kt鏎ej wykonanie powierzy podwykonawcom.

Zakres zam闚ienia obejmuj帷y wykonanienie mniej ni 80% zam闚ieniaNIE MO浩 BY POWIERZONY PODWYKONAWCOM.1.5 Zamawiaj帷y nie dopuszcza sk豉dania ofert cz窷ciowych


1.6 Zamawiaj帷y nie dopuszcza sk豉dania wariantowych


2. Termin wykonania zam闚ienia::Wymagany termin realizacji zam闚ienia:od dnia 01.09.2008r. do 19.06.2009r.


3. Informacje na temat wadium:


Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia wadium. Zamawiaj帷y okre郵a kwot wadium w wysoko軼i 6.000,00z

Wadium musi obejmowa okres zwi您ania ofert.

Wadium mo瞠 by wnoszone w jednej lub kilku nast瘼uj帷ych formach:

1) pieni康zu;

2) por璚zeniach bankowych por璚zeniach bankowych lub por璚zeniach sp馧dzielczej kasy

oszcz璠no軼iowo-kredytowej, z tym 瞠 por璚zenie kasy jest zawsze por璚zeniem pieni篹nym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) por璚zeniach udzielanych przez podmioty, o kt鏎ych mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i (Dz. U.Nr 109, poz. 1158oraz z 2002 r.Nr 25, poz. 253,Nr 66, poz. 596iNr 216, poz. 1824).

Wadium w pieni康zu wnosi si przelewem na rachunek bankowy nr 80 84 54 10 40 20 02 00 13 90 32 00 03 Orzesko-Knurowskiego Banku Sp馧dzielczego Oddzia Orzesze.

Wadium wnoszone w pozosta造ch formach nale篡 z這篡 do MZO ORZESZE kasa (parter budynku).

Wadium wnosi si przed up造wem terminu sk豉dania ofert tj. do dnia 12.05.2008r. do godz. 9.00 O uznaniu przez Zamawiaj帷ego, 瞠 wadium w pieni康zu wp豉cono w wymaganym terminie decyduje data i godzina wp造wu 鈔odk闚 na rachunek bankowy zamawiaj帷ego.

 Zamawiaj帷y zwraca niezw這cznie wadium, je瞠li:

1) up造n掖 termin zwi您ania ofert;

2) zawarto umow w sprawie zam闚ienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie nale篡tego wykonania tej umowy;

3) zamawiaj帷y uniewa積i post瘼owanie o udzielenie zam闚ienia, a protesty zosta造 ostatecznie rozstrzygni皻e lub up造n掖 termin do ich wnoszenia.

Zamawiaj帷y zwraca niezw這cznie wadium na wniosek wykonawcy:

1) kt鏎y wycofa ofert przed up造wem terminu sk豉dania ofert;

2) kt鏎y zosta wykluczony z post瘼owania;

3) kt鏎ego oferta zosta豉 odrzucona.

Z這瞠nie przez wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 odrzucona lub wykluczonego z post瘼owania, wniosku o zwrot wadium jest r闚noznaczne ze zrzeczeniem si przez wykonawc prawa do wniesienia protestu.

 Je瞠li wadium wniesiono w pieni康zu, zamawiaj帷y zwraca je wraz z odsetkami wynikaj帷ymi z umowy rachunku bankowego, na kt鏎ym by這 ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieni璠zy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawc.

 Zamawiaj帷y zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je瞠li wykonawca, kt鏎ego oferta zosta豉 wybrana:

1) odm闚i podpisania umowy w sprawie zam闚ienia publicznego na warunkach okre郵onych w ofercie;

2) nie wni鏀 wymaganego zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy;

3)zawarcie umowy w sprawie zam闚ienia publicznego sta這 si niemo磧iwe z przyczyn le膨cych po stronie wykonawcy.

<


2. Opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe軟ienia tych warunk闚:


Wykonawca ubiegaj帷y si o zam闚ienie zgodnie z Art.22 ust.1 ustawy prawo zam闚ie publicznychmusi spe軟i nast瘼uj帷e warunki:

1) posiada uprawnienia do wykonywania okre郵onej dzia豉lno軼i lub czynno軼i, je瞠li ustawy nak豉daj obowi您ek posiadania takich uprawnie;

2) posiada niezb璠n wiedz i do鈍iadczenie oraz dysponuje potencja貫m technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zam闚ienia;

3) znajduje si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj帷ej wykonanie zam闚ienia;

4) nie podlega wykluczeniu z post瘼owania o udzielenie zam闚ienia.

Ponadto Wykonawca ubiegaj帷y si o zam闚ienie musi spe軟i nast瘼uj帷e warunki:

  1. Posiada licencj na prowadzenie zarobkowego przewozu os鏏 na terenie wojew鏚ztwa 郵御kiego.

  2. Dysponuje nast瘼uj帷ym taborem samochodowym:

  • minimum 4 autobus闚 od 49 miejsc siedz帷ych ka盥y

  • minimum 2 mikrobusy od 10-12 miejsc siedz帷ych ka盥y z mo磧iwo軼i przewozu os鏏 niepe軟osprawnych (ww. tabor samochodowy powinien posiada aktualne badania techniczne oraz dowody rejestracyjne)

  1. Dysponuje minimum 7 osobami : w tym 6 osobami kieruj帷ych pojazdami i dyspozytorem

  2. Wykona w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszcz璚ia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie minimum 2 us逝gi z zakresu transportu o 陰cznej ilo軼i przewo穎nych os鏏 minimum 300 os鏏/ dziennie, w tym os鏏 niepe軟osprawnych. Okres wykonywania ka盥ej z us逝g nie mo瞠 by kr鏒szy ni 10 miesi璚y.

  3. Posiada polis a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj帷y, 瞠 wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i.

  4. Posiada 鈔odki finansowe lub zdolno嗆 kredytow w kwocie nie mniejszej ni 45.000,00 z


Ww. warunki zostan uznane za spe軟ione je瞠li wykonawca z這篡 dokumenty, o kt鏎ych mowa w punkcie VI SIWZ

Ocena spe軟iania warunk闚 nast徙i w oparciu o do陰czone do oferty dokumenty na zasadzie spe軟ia/ nie spe軟ia.


3. Informacje o o鈍iadczeniach i dokumentach, jakie maj dostarczy wykonawcy w celu potwierdzenia spe軟ienia warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu


A)  O鈍iadczenie o spe軟ieniu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu - za陰cznik nr 2 do SIWZ

W celu potwierdzenia, 瞠 wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania okre郵onej dzia豉lno軼i lub czynno軼i oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam闚ie publicznych, zamawiaj帷y 膨da nast瘼uj帷ych dokument闚:


A)  Aktualna licencja na prowadzenie zarobkowego przewozu os鏏 na terenie wojew鏚ztwa 郵御kiegoB)  Aktualny odpis z w豉軼iwego rejestru albo aktualne za鈍iadczenie o wpisie do ewidencji dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub zg這szenia do ewidencji dzia豉lno軼i gospodarczej, wystawionego nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania ofert


C)  Aktualne za鈍iadczenia w豉軼iwego naczelnika urz璠u skarbowego oraz w豉軼iwego oddzia逝 Zak豉du Ubezpiecze Spo貫cznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo貫cznego potwierdzaj帷ych odpowiednio, 瞠 wykonawca nie zalega z op豉caniem podatk闚, op豉t oraz sk豉dek na ubezpieczenie zdrowotne lub spo貫czne, lub za鈍iadcze, 瞠 uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu - wystawionych nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania ofert


Je瞠li wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokument闚 sk豉da dokument zgodnie z Rozporz康zeniem Prezesa Rady Ministr闚 z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzaj闚 dokument闚, jakich mo瞠 膨da zamawiaj帷y od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mog by sk豉dane (Dz. U. z dnia 24 maja 2006 r.).


W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiaj帷ego warunku posiadania przez wykonawc niezb璠nej wiedzy i do鈍iadczenia oraz dysponowania potencja貫m technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zam闚ienia, zamawiaj帷y 膨da nast瘼uj帷ych dokument闚:


D)  Wykaz os鏏 i podmiot闚 kt鏎e b璠 uczestniczy w wykonaniu zam闚ienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nich czynno軼i (minimum 6 os鏏 posiadaj帷ych stosowne uprawnienia oraz dyspozytor)za陰cznik nr 3 do SIWZ

E)  Wykaz wykonanych w ci庵u ostatnich trzech lat przed wszcz璚iem post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie us逝g, z podaniem ich warto軼i, przedmiotu, dat wykonania i odbiorc闚 (za陰cznik nr 4 do SIWZ) - min.2 us逝gi. Zamawiaj帷y uzna us逝gi, polegaj帷e na wykonaniu us逝gi z zakresu transportu o 陰cznej ilo軼i przewo穎nych os鏏 minimum 300 os鏏/ dziennie, w tym os鏏 niepe軟osprawnych, okres wykonywania ka盥ej z us逝g nie mo瞠 by kr鏒szy ni 10 miesi璚y, oraz za陰czenie dokument闚 (orygina造 lub kserokopie po鈍iadczone za zgodno嗆 z orygina貫m przez wykonawc, podpis wykonawcy) potwierdzaj帷ych, 瞠 us逝gi te zosta造 wykonane nale篡cie.


F)  Wykaz niezb璠nego do wykonania zam闚ienia narz璠zi i urz康ze, jakim dysponuje wykonawca(za陰cznik nr 5 do SIWZ)


W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiaj帷ego warunku znajdowania si przez wykonawc w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj帷ej wykonanie zam闚ienia, zamawiaj帷y 膨da nast瘼uj帷ych dokument闚:


H)  polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj帷y, 瞠 wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i


I) i nformacja banku lub sp馧dzielczej kasy oszcz璠no軼iowo-kredytowej, w kt鏎ych wykonawca posiada rachunek, potwierdzaj帷a wysoko嗆 posiadanych 鈔odk闚 finansowych lub zdolno嗆 kredytow wykonawcy, wystawionej nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo sk豉dania ofert; w kwocie nie mniejszej ni 45.000,00 z


IV. Procedura

  1. Tryb udzielania zam闚ienia: przetarg nieograniczony.


2.1. Kryteria oceny ofert: najni窺za cena.

2.2. Zamawiaj帷y nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

3. Informacje administracyjne:
3.1 Adres strony internetowej na kt鏎ej udost瘼niona jest Specyfikacja Istotnych Warunk闚 Zam闚ienia
http://przetargi.orzesze.pl /mzo/siwz1_08.htm"

Specyfikacj Istotnych Warunk闚 Zam闚ienia mo積a odebra (po wcze郾iejszym telefonicznym uzgodnieniu) w siedzibie zamawiaj帷ego MZO w Orzeszu, 43-180 Orzesze, ul. Powsta鎍闚 5, jak r闚nie za zaliczeniem pocztowym.


3.2. Termin i miejsce sk豉danie ofert


Zamkni皻 kopert zawieraj帷 ofert nale篡 z這篡/przes豉 do dnia 12.05.2008r. do godz. 9.00 w sekretariacie MZO Orzesze, ul. Powsta鎍闚 5, Orzesze 43-180.

Otwarcie ofert nast徙i w dniu 12.05.2008r. o godz. 9.30 w siedzibie zamawiaj帷ego

3.3 Termin zwi您ania ofert


Wykonawca zostanie zwi您any ofert w terminie do 30 dni od ostatecznego terminu sk豉dania ofert.


4. Zamawiaj帷y nie zamierza zawiera umowy ramowej.


5. Zamawiaj帷y nie zamierza ustanawia dynamicznego systemu zakup闚.


4

Dyrektor MZO
mgr Anna Czarnacka