POWR紘

Og這szenia o przetargach

Kontakt

Informacje i og這szenia

Og這szenia o przetargach

POWR紘

Og這szenie o przetargu nr 15:

 Orzesze, 22.10.2008r. 

MZO 2222/3/2008


OGΜSZENIE O ZAM紟IENIU

Zamieszczenie og這szenia obowi您kowe

Og這szenie dotyczy zam闚ienia publicznego
Og這szenie zosta這 zamieszczone w Biuletynie Zam闚ie Publicznych w dniu 22.10.2008r.

I. ZAMAWIAJ。Y

Miejski Zesp馧 O鈍iaty w Orzeszu

ul. Powsta鎍闚 5

43-180 Orzesze

tel.0-32 22-15-355 fax 0 32 22-14-529

Internet : http://www.mzoorzesze.neostrada.pl

NIP 635-10-31-495

administracja samorz康owa


II. PRZEDMIOT ZAM紟IENIA


1.Opis

1.1 Nazwa

Dostawa bon闚 towarowych dla pracownik闚 szk馧, przedszkoli, MZO pracuj帷ych w plac闚kach o鈍iatowych znajduj帷ych si na terenie miasta Orzesza”


1.2 Rodzaj zam闚ienia:dostawa

W post瘼owaniu nie przys逝guje odwo豉nie


1.3 Okre郵enie przedmiotu zam闚ienia:

Przedmiot zam闚ienia obejmuje:

Zapotrzebowanie na bony towarowe dla pracownik闚 szk馧 i przedszkoli oraz MZO pracuj帷ych w plac闚kach o鈍iatowych znajduj帷ych si na terenie miasta Orzesza. Ilo嗆 bon闚 towarowych w potrzebnych nomina豉ch przedstawia si nast瘼uj帷o:

  • nomina bonu 20 z w ilo軼i 1387 szt

  • nomina bonu 50 z. w ilo軼i 1869 szt


Zamawiaj帷y nie dopuszcza mo磧iwo軼i zatrudnienia podwykonawc闚.


1.4 KODY Wsp鏊nego S這wnika Zam闚ie (CPV) okre郵aj帷e przedmiot zam闚ienia


30199750-2

Talony


1.5 Zamawiaj帷y nie dopuszcza sk豉dania ofert cz窷ciowych


1.6 Zamawiaj帷y nie dopuszcza sk豉dania wariantowych


2. Termin wykonania zam闚ienia: od dnia 17.11.2008 do dnia 18.11.2008r.


III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym i technicznym

1. Informacje na temat wadium:

Zamawiaj帷y nie wymaga z這瞠nia wadium.


2. Opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe軟ienia tych warunk闚:


Wykonawca ubiegaj帷y si o zam闚ienie zgodnie z Art.22 ust.1 ustawy prawo zam闚ie publicznych musi spe軟i nast瘼uj帷e warunki:

1) posiada uprawnienia do wykonywania okre郵onej dzia豉lno軼i lub czynno軼i, je瞠li ustawy nak豉daj obowi您ek posiadania takich uprawnie;

2) posiada niezb璠n wiedz i do鈍iadczenie oraz dysponuje potencja貫m technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zam闚ienia;

3) znajduje si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj帷ej wykonanie zam闚ienia;

4) nie podlega wykluczeniu z post瘼owania o udzielenie zam闚ienia.


Ww. warunki zostan uznane za spe軟ione je瞠li wykonawca z這篡 wymagane dokumenty.

Ocena spe軟iania warunk闚 nast徙i w oparciu o do陰czone do oferty dokumenty na zasadzie spe軟ia/ nie spe軟ia.


3. Informacje o o鈍iadczeniach lub dokumentach, jakie maj dostarczy wykonawcy w celu potwierdzenia spe軟ienia warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu

Wykonawca ubiegaj帷y si o zam闚ienie publiczne w celu spe軟ienia ww. warunk闚 musi z這篡 wraz z ofert ni瞠j wymagane dokumenty:


A) O鈍iadczenie o spe軟ieniu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu -za陰cznik nr 2 do SIWZ

  1. aktualny odpis z w豉軼iwego rejestru albo aktualnego za鈍iadczenia o wpisie do ewidencji dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub zg這szenia do ewidencji dzia豉lno軼i gospodarczej, wystawionego nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo sk豉dania ofert;


IV. Procedura

1. Tryb udzielania zam闚ienia: przetarg nieograniczony.


2.1. Kryteria oceny ofert:

  • ilo嗆 punkt闚 sprzeda篡 w kt鏎ych mo積a dokona realizacji bon闚 towarowych- waga 50%

  • termin realizacji bon闚 towarowych, nie d逝窺zy ni 12 miesi璚y – waga 40%

D逝窺zy ni 12 miesi璚y termin realizacji bon闚 towarowych nie b璠zie mia wp造wu na uzyskanie przez Wykonawc wi瘯szej ilo軼i punkt闚 w powy窺zym kryterium.

  • cena – waga 10%

2.2. Zamawiaj帷y nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

3. Informacje administracyjne:
3.1 Adres strony internetowej na kt鏎ej udost瘼niona jest Specyfikacja Istotnych Warunk闚 Zam闚ienia

siwz2_08

Specyfikacj Istotnych Warunk闚 Zam闚ienia mo積a odebra w siedzibie zamawiaj帷ego Miejski Zesp馧 O鈍iaty w Orzeszu, 43-180 Orzesze, ul. Powsta鎍闚 5, jak r闚nie za zaliczeniem pocztowym.


3.2. Termin i miejsce sk豉danie ofert


Zamkni皻 kopert zawieraj帷 ofert nale篡 z這篡/przes豉 do dnia 30.10.2008r. do godz. 9.30 w sekretariacie Miejskiego Zespo逝 O鈍iaty Orzesze, ul. Powsta鎍闚 5, Orzesze 43-180.

Otwarcie ofert nast徙i w dniu 30.10.2008r. o godz. 10.000 w siedzibie Zamawiaj帷ego

3.3 Termin zwi您ania ofert


Wykonawca zostanie zwi您any ofert w terminie do 30 dni od ostatecznego terminu sk豉dania ofert.


4. Zamawiaj帷y nie zamierza zawiera umowy ramowej.


5. Zamawiaj帷y nie zamierza ustanawia dynamicznego systemu zakup闚.

 

Dyrektor MZO
mgr Anna Czarnacka