POWR紘

Og這szenia o przetargach

Kontakt

Informacje i og這szenia

Og這szenia o przetargach

POWR紘

Og這szenie o przetargu nr 16:

Orzesze, 08.04.2009r.

MZO 2222/1/2009


OGΜSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamieszczenie og這szenia obowi您kowe

Og這szenie dotyczy zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

I.1) NAZWA I ADRES:

Miejski Zespó O鈍iaty w Orzeszu

ul. Powsta鎍ów 5

43-180 Orzesze

tel. 0-32 22-15-355 fax. 0-32 22-14-529

Internet : http:// www.mzoorzesze.neostrada.pl

NIP 635-10-31-495


I.2. RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: administracja samorz康owa


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKRE印ENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj帷ego:

"DOWÓZ UCZNIÓW DO PLACÓWEK O名IATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2009/2010"


II.1.2) Rodzaj zamówienia: us逝gi
II.1.3) Okre郵enie przedmiotu oraz wielko嗆 lub zakres zamówienia:


Dowóz uczniów do placówek o鈍iatowych znajduj帷ych si na terenie miasta Orzesza w roku szkolnym 2009/2010


Dzienny dowóz obejmuje oko這 489 uczniów do szkó podstawowych (7 szkó) i gimnazjów (3 gimnazja) na terenie miasta Orzesze oraz oko這 31 uczniów niepe軟osprawnych dowo穎nych do szkó specjalistycznych na terenie województwa 郵御kiego.

ㄠczna dzienna ilo嗆 wozokilometrów - ok. 880 wzkm, w tym ok. 590 wzkm dla autobusów oraz ok. 290 wzkm dla mikrobusów. Przewidywana liczba dni na realizacj us逝gi - 197dni.

Trasy (Planowane dzienne trasy przejazdu autobusów na terenie Orzesza - za陰cznik nr 6 do SIWZ) i godziny przejazdów autobusów i mikrobusów zostan przekazane wybranemu Wykonawcy po podpisaniu umowy i sporz康zeniu planów zaj耩 w poszczególnych placówkach o鈍iatowych.


Podwykonawcy:

Zamawiaj帷y 膨da wskazania przez Wykonawc w ofercie cz窷ci zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.


II.1.4) Wspólny S這wnik Zamówie (CPV):


60100000-9

Us逝gi w zakresie transportu drogowego

60130000-8

Us逝gi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osóbII.1.5) Zamawiaj帷y nie dopuszcza sk豉dania ofert cz窷ciowych


II.1.6) Zamawiaj帷y nie dopuszcza z這瞠nia ofert wariantowych


II.1.7) Zamawiaj帷y nie przewiduje udzielenia zamówie uzupe軟iaj帷ych.


II.2. Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.09.2009r. do 25.06.2010r.SEKCJA III. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1)I WARUNKI DOTYCZ。E ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiaj帷y nie wymaga z這瞠nia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAΣ

Opis warunków udzia逝 w post瘼owaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe軟ienia tych warunków:

Wykonawca ubiegaj帷y si o zamówienie zgodnie z Art.22 ust.1 ustawy prawo zamówie publicznych musi spe軟i nast瘼uj帷e warunki:

1) posiada uprawnienia do wykonywania okre郵onej dzia豉lno軼i lub czynno軼i, je瞠li ustawy nak豉daj obowi您ek posiadania takich uprawnie;

2) posiada niezb璠n wiedz i do鈍iadczenie oraz dysponuje potencja貫m technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowi您anie innych podmiotów do udost瘼nienia potencja逝 technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

3) znajduje si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj帷ej wykonanie zamówienia;

4) nie podlega wykluczeniu z post瘼owania o udzielenie zamówienia.


Ponadto Wykonawca ubiegaj帷y si o zamówienie musi spe軟i nast瘼uj帷e warunki

 1. Posiada licencj na prowadzenie zarobkowego przewozu osób na terenie województwa 郵御kiego.

 2. Dysponuje nast瘼uj帷ym taborem samochodowym:

 • minimum 4 autobusów od 45 miejsc siedz帷ych ka盥y

 • minimum 2 mikrobusy o min 10 miejscach siedz帷ych ka盥y z mo磧iwo軼i przewozu osób niepe軟osprawnych (ww. tabor samochodowy powinien posiada aktualne badania techniczne oraz dowody rejestracyjne)

 1. Dysponuje minimum 7 osobami : w tym 6 osobami kieruj帷ych pojazdami i dyspozytorem

 2. Wykona w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszcz璚ia post瘼owania o udzielenie zamówienia publicznego, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest krótszy - w tym okresie minimum 2 us逝gi z zakresu transportu o 陰cznej ilo軼i przewo穎nych osób minimum 300 osób/ dziennie. Okres wykonywania ka盥ej z us逝g nie mo瞠 by krótszy ni 10 miesi璚y.

 3. Posiada polis a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj帷y, 瞠 wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i.

 4. Posiada 鈔odki finansowe lub zdolno嗆 kredytow w kwocie nie mniejszej ni 100.000,00 zWw. warunki zostan uznane za spe軟ione je瞠li wykonawca z這篡 dokumenty, o których mowa punkcie VI niniejszej specyfikacji.

Ocena spe軟iania warunków nast徙i w oparciu o do陰czone do oferty dokumenty na zasadzie spe軟ia/ nie spe軟ia.


Informacje o o鈍iadczeniach i dokumentach, jakie maj dostarczy wykonawcy w celu potwierdzenia spe軟ienia warunków udzia逝 w post瘼owaniu

Wykonawca ubiegaj帷y si o zamówienie publiczne w celu spe軟ienia ww. warunków musi za這篡 wraz z ofert ni瞠j wymagane dokumenty:

A) O鈍iadczenie o spe軟ieniu warunków udzia逝 w post瘼owaniu - za陰cznik nr 1 do SIWZ

B) Aktualny odpis z w豉軼iwego rejestru albo aktualne za鈍iadczenie o wpisie do ewidencji dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub zg這szenia do ewidencji dzia豉lno軼i gospodarczej, wystawionego nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania ofert.

 1. Aktualna licencja na prowadzenie zarobkowego przewozu osób na terenie województwa 郵御kiego

Je瞠li wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentu sk豉da dokument zgodnie z Rozporz康zeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo瞠 膨da zamawiaj帷y od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mog by sk豉dane (Dz. U.
z dnia 24 maja 2006 r.).

D) Wykaz osób, którymi dysponuje lub b璠zie dysponowa wykonawca i które b璠 uczestniczy w wykonywaniu zamówienia (tj. (minimum 6 osób posiadaj帷ych stosowne uprawnienia oraz dyspozytor).) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zamówienia, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i za陰cznik nr 3 do SIWZ.

O ile wykonawca w powy窺zym wykazie wyka瞠 osoby, którymi b璠zie dysponowa nale篡 przedstawi pisemne zobowi您anie innych podmiotów do udost瘼nienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.

E)Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszcz璚ia post瘼owania
o udzielenie niniejszego zamówienia a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest krótszy -
w tym okresie co najmniej 2 us逝gi o których mowa w pkt. V.8 oraz za陰czy dokumenty potwierdzaj帷e, 瞠 us逝gi zosta造 wykonane nale篡cie. Wzór wykazu stanowi za陰cznik nr 4 do SIWZ.


 1. Wykaz niezb璠nych do wykonania zamówienia narz璠zi i urz康ze, którymi dysponuje lub b璠zie dysponowa wykonawca tj. taborem samochodowym:

 • minimum 4 autobusów od 45 miejsc siedz帷ych ka盥y

 • minimum 2 mikrobusy o min. 10 miejscach siedz帷ych ka盥y z mo磧iwo軼i przewozu osób niepe軟osprawnych (ww. tabor samochodowy powinien posiada aktualne badania techniczne oraz dowody rejestracyjne) za陰cznik nr 4

O ile wykonawca w powy窺zym wykazie wyka瞠 narz璠zia i urz康zenia, którymi b璠zie dysponowa nale篡 przedstawi pisemne zobowi您anie innych podmiotów do udost瘼nienia niezb璠nych do wykonania zamówienia narz璠zi i urz康ze.


G) Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj帷y, 瞠 wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i


H) Informacja banku lub spó責zielczej kasy oszcz璠no軼iowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzaj帷a wysoko嗆 posiadanych 鈔odków finansowych lub zdolno嗆 kredytow wykonawcy, wystawionej nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zamówienia albo sk豉dania ofert; w kwocie nie mniejszej ni 100.000,00 z


SEKCJA IV. PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielania zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIUM OCENY OFERT

IV.2.1) Kryterium oceny ofert: najni窺za cena.

IV.2.2) Wykorzystywana b璠zie aukcja elektroniczna: Zamawiaj帷y nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1 Adres strony internetowej na której udost瘼niona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

http://przetargi.orzesze.pl/mzo/siwz1.09

Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia mo積a odebra (po wcze郾iejszym telefonicznym uzgodnieniu) w siedzibie zamawiaj帷ego MZO w Orzeszu, 43-180 Orzesze, ul. Powsta鎍ów 5, jak równie za zaliczeniem pocztowym.IV.3.2) Termin i miejsce sk豉dania ofert

Zamkni皻 kopert zawieraj帷 ofert nale篡 z這篡/przes豉 do dnia 22.04.2009r. do godz. 9.00 w sekretariacie MZO Orzesze, ul. Powsta鎍ów 5, Orzesze 43-180.

Otwarcie ofert nast徙i w dniu 22.04.2009r. o godz. 9.15 w siedzibie zamawiaj帷ego

IV 3.3) Termin zwi您ania ofert

Wykonawca zostanie zwi您any ofert w terminie do 30 dni od ostatecznego terminu sk豉dania ofert.


4. Zamawiaj帷y nie zamierza zawiera umowy ramowej.


5. Zamawiaj帷y nie zamierza ustanawia dynamicznego systemu zakupów.


 

Dyrektor MZO
mgr Anna Czarnacka