POWRÓT

Ogłoszenia o przetargach

Kontakt

Informacje i ogłoszenia

Ogłoszenia o przetargach

POWRÓT

Ogłoszenie o przetargu nr 17:

Orzesze, 07.04.2010r.

MZO 2222/1/2010


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przetarg nieograniczony


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

    1. NAZWA I ADRES:Miejski Zespół Oświaty w Orzeszu

ul. Powstańców 5

43-180 Orzesze

tel. 0-32 22-15-355 fax. 0-32 22-14-529

Internet : www.mzo.orzesze.pl

NIP 635-10-31-495

I.2. RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: administracja samorządowa


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

    1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:


"DOWÓZ UCZNIÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2010/2011"

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługa
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

" DOWÓZ UCZNIÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2010/2011


Podwykonawcy: Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.


Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia 01.09.2010r. do 24.06.2011r.


SEKCJA III. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


III.1.1.Pełna treść ogłoszenia o przetargu można pobrać tutaj


www.mzo.orzesze.pl/przetargi/ogloszenie2222_1_2010.pdf

III.1.2.Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać bezpośrednio ze strony


http://przetargi.orzesze.pl/mzo/siwz1.10


Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu) w siedzibie zamawiającego MZO w Orzeszu, 43-180 Orzesze, ul. Powstańców 5, jak również za zaliczeniem pocztowym.


III.1.3. Termin i miejsce składania ofert

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć/przesłać do dnia 16.04.2010r. do godz. 09.00 w sekretariacie MZO Orzesze, ul. Powstańców 5, Orzesze 43-180.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.04.2010r. o godz. 09.15 w siedzibie zamawiającego


III.1.4.WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.


 

Dyrektor MZO
mgr Anna Czarnacka