POWRÓT

Ogłoszenia o przetargach

Kontakt

Informacje i ogłoszenia

Ogłoszenia o przetargach

POWRÓT

Ogłoszenie o przetargu nr 18:

Orzesze, 15.07.2010r.

MZO 2222/6/2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przetarg nieograniczony


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

    1. NAZWA I ADRES:Miejski Zespół Oświaty w Orzeszu

ul. Powstańców 5

43-180 Orzesze

tel. 0-32 22-15-355 fax. 0-32 22-14-529

Internet : http:// www.mzoorzesze.neostrada.pl

NIP 635-10-31-495

I.2. RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: administracja samorządowa


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

    1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:


Remont budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Orzeszu - Zazdrości ul. Żorska 101

II.1.2) Rodzaj zamówienia: robota budowlana
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:


"Remont budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w

Orzeszu - Zazdrości ul. Żorska 101" w następującym zakresie:


  1. wymiana pokrycia dachowego

  2. wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych

  3. remont schodów zewnętrznych

  4. wymiana stolarki okiennej

  5. wykonanie prac malarski elewacji budynku szkoły


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa obejmującą przedmiar robót (zał. nr 7) i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (zał. nr 8)


Podwykonawcy: Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.


Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30 dni kalendarzowych od dnia następnego po zawarciu umowy.


SEKCJA III. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


III.1.1.Pełna treść ogłoszenia o przetargu można pobrać tutaj

ogloszenie sp nr 5.pdf

III.1.2.Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać bezpośrednio ze strony


http://przetargi.orzesze.pl/mzo/siwz6.10


Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu) w siedzibie zamawiającego MZO w Orzeszu, 43-180 Orzesze, ul. Powstańców 5, jak również za zaliczeniem pocztowym.


III.1.3. Termin i miejsce składania ofert

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć/przesłać do dnia 30.07.2010r. do godz. 09.00 w sekretariacie MZO Orzesze, ul. Powstańców 5, Orzesze 43-180.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.07.2010r. o godz. 09.15 w siedzibie zamawiającego

III.1.4.WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM Zamawiający wymaga złożenia wadium.


 

Dyrektor MZO
mgr Anna Czarnacka