POWRÓT

Ogłoszenia o przetargach

Kontakt

Informacje i ogłoszenia

Ogłoszenia o przetargach

POWRÓT

Ogłoszenie o przetargu nr 19:

Orzesze, 11.07.2011r.

MZO.272.0001.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przetarg nieograniczony


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I.1) NAZWA I ADRES: Miejski Zespół Oświaty w Orzeszu

ul. Powstańców 5, 43-180 Orzesze

tel. 0-32 22-15-355 fax. 0-32 22-14-529

Internet : http:// www.mzo.orzesze.pl

NIP 635-10-31-495

I.2. RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: administracja samorządowa


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


    1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"DOWÓZ UCZNIÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2011/2012"

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

"DOWÓZ UCZNIÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2011/2012"

Dzienny dowóz obejmuje około 320 uczniów do szkół podstawowych (7 szkół) i jednego gimnazjum na terenie miasta Orzesze oraz około 35 uczniów niepełnosprawnych dowożonych do szkół specjalistycznych na terenie województwa śląskiego.

Łączna dzienna ilość wozokilometrów - ok. 670 wzkm, w tym ok. 220 wzkm dla autobusów oraz ok. 450 wzkm dla mikrobusów dla dzieci niepełnosprawnych. Przewidywana liczba dni na realizację usługi - 195 dni.

Trasy i godziny przejazdów autobusów i mikrobusów zostaną przekazane wybranemu Wykonawcy po podpisaniu umowy i sporządzeniu planów zajęć w poszczególnych placówkach oświatowych.

Podwykonawcy: Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia następnego po zawarciu umowy do 29.06.2012r.


SEKCJA III. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


III.1.1. Pełna treść ogłoszenia o przetargu do pobrania tutaj.

ogloszenie19.pdf

III.1.2.Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać bezpośrednio ze strony

www.mzo.orzesze.pl/przetargi/SIWZ19.zip

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, jak również za zaliczeniem pocztowym.

III.1.3. Termin i miejsce składania ofert

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć/przesłać do dnia 22.07.2011r. do godz. 11.00 w sekretariacie (piętro budynku) Miejskiego Zespołu Oświaty w Orzeszu, ul. Powstańców 5, Orzesze 43-180.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.07.2011r. o godz. 11.15 w siedzibie zamawiającego

III.1.4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający wymaga złożenia wadium.

 

Dyrektor MZO
mgr Anna Czarnacka