POWRÓT

Ogłoszenia o przetargach

Kontakt

Informacje i ogłoszenia

Ogłoszenia o przetargach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 POWRÓT

Ogłoszenie o przetargu nr 2:


Orzesze, 26.07.2004r.


MZO 2/2004


OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DO 60.000 EURO.

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Miejski Zespół Oświaty w Orzeszu
ul. Powstańców 5
43-180 Orzesze
tel. 22-15-355 fax. 22-14-529
Internet : http:// www.mzoorzesze.com.pl

2.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
"DOWÓZ UCZNIÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2004/2005"

KODY Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) określające przedmiot zamówienia
60113100-4 Usługi transportowe świadczone przy użyciu autobusów szkolnych

Dzienny dowóz obejmuje 625 uczniów do szkół podstawowych (7 szkół)i gimnazjów (3 gimnazja) na terenie miasta Orzesze oraz 25 uczniów niepełnosprawnych dowożonych do Zespołu Szkół Specjalnych w Mikołowie.
Łączna dzienna ilość kilometrów - ok. 496 km

Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi spełnić następujące warunki
Spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych:
- Posiada uprawnienia do wykonania powyższych czynności - licencja na wykonywanie zarobkowego przewozu osób
- Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - wykonawca dysponuje sprzętem przewozowym w tym minimum 5 autobusów od 80 do 95 miejsc siedzących każdy oraz minimum 3 busy do 10-12 miejsc siedzących każdy przygotowanych do transportu osób niepełnosprawnych z załączeniem aktualnych dowodów rejestracyjnych pojazdów, które przeznaczone będą do przewozu uczniów
- Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
- Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy prawo zamówień publicznych
Ww. warunki zostaną uznane za spełnione jeżeli wykonawca złoży dokumenty i załączniki określone w SIWZ

3. TERMIN REALIZACJI ZADANIA : do 01.09.2004r. do 24.06.2005r.

4. Materiały do przetargu można odebrać w siedzibie zamawiającego Miejski Zespół Oświaty w Orzeszu, 43-180 Orzesze, ul.Powstańców 5, jak również za zaliczeniem pocztowym.

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty częściowej i wariantowej, nie wymaga również złożenia wadium.

6. Upoważnionym do kontaktów z wykonawcami jest :
w sprawach merytorycznych oraz proceduralnych p.Maria Bańczyk Inspektor ds. technicznych tel. 0-32 22- 15-355 wew. 22

7. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć do dnia 10.08.2004r. do godz. 9.30 w Miejskim Zespole Oświaty w Orzeszu , 43-180 Orzesze, ul. Powstańców 5 w sekretariacie z dopiskiem "DOWÓZ UCZNIÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2004/2005"- przetarg" oraz nazwą i adresem wykonawcy.

8.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, sala posiedzeń w dniu 10.08.2004r o godz. 10.00

9. Wykonawca zostanie związany ofertą w terminie do 30 dni od daty otwarcia ofert.


10. Komisja przetargowa przy wyborze oferty będzie się kierować kryterium - cena 100%.
Wykonawcom przyznane zostaną punkty obliczone wg wzoru:

cena oferowana minimalna brutto

cena = -------------------------------------------- x 100%

cena badanej oferty brutto

11. Ogłoszenie wyników nastąpi po rozstrzygnięciu przetargu w formie pisemnej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz zostanie wysłane do wszystkich uczestników postępowania.

Dyrektor Miejskiego Zespołu Oświaty
w Orzeszu
mgr Anna Czarnacka