POWRÓT

Ogłoszenia o przetargach

Kontakt

Informacje i ogłoszenia

Ogłoszenia o przetargach

POWRÓT

Ogłoszenie o przetargu nr 20:

Orzesze, 15.03.2012r.

MZO.272.0001.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przetarg nieograniczony


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I.1) NAZWA I ADRES: Miejski Zespół Oświaty w Orzeszu

ul. Powstańców 5, 43-180 Orzesze

tel. 0-32 22-15-355 fax. 0-32 22-14-529

Internet : http://www.mzo.orzesze.pl, NIP 635-10-31-495

I.2. RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: administracja samorządowa


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


    1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

DOWÓZ UCZNIÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2012/2013”

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

DOWÓZ UCZNIÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2012/2013”

Dzienny dowóz obejmuje około 304 uczniów do szkół podstawowych (7 szkół) i jednego gimnazjum na terenie miasta Orzesze oraz około 32 uczniów niepełnosprawnych dowożonych do szkół specjalistycznych na terenie województwa śląskiego.

Łączna dzienna ilość wozokilometrów – ok. 670 wzkm, w tym ok. 220 wzkm dla autobusów oraz ok. 450 wzkm dla mikrobusów dla dzieci niepełnosprawnych. Przewidywana liczba dni na realizację usługi – 194 dni.

Trasy i godziny przejazdów autobusów i mikrobusów zostaną przekazane wybranemu Wykonawcy po podpisaniu umowy i sporządzeniu planów zajęć w poszczególnych placówkach oświatowych.

Podwykonawcy:

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

Wymagany termin realizacji zamówienia : od dnia 03.09.2012r. do 28.06.2013r.


SEKCJA III. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


III.1.1. Pełna treść ogłoszenia o przetargu do pobrania tutaj:

ogłoszenie20.pdf

III.1.2.Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać bezpośrednio ze strony

http://przetargi.orzesze.pl/mzo/siwz01_12.htm

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, jak również za zaliczeniem pocztowym.

III.1.3. Termin i miejsce składania ofert

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć/przesłać do dnia 23.03.2012r. do godz. 11.00 w sekretariacie (piętro budynku) Miejskiego Zespołu Oświaty w Orzeszu, ul. Powstańców 5, Orzesze 43-180.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.03.2012r. o godz. 11.15 w siedzibie zamawiającego

III.1.4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający wymaga złożenia wadium.

 

Dyrektor MZO
mgr Anna Czarnacka