POWRÓT

Ogłoszenia o przetargach

Kontakt

Informacje i ogłoszenia

Ogłoszenia o przetargach

POWRÓT

Ogłoszenie o przetargu nr 21:

Orzesze, 28.03.2013r.

MZO 272/1/2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przetarg nieograniczony

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I.1) NAZWA I ADRES: Miejski Zespół Oświaty w Orzeszu

ul. Powstańców 5, 43-180 Orzesze

tel. 0-32 22-15-355 fax. 0-32 22-14-529

Internet : www.mzo.orzesze.pl, NIP 635-10-31-495

I.2. RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: administracja samorządowa


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


    1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

DOWÓZ UCZNIÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014”

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

DOWÓZ UCZNIÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014”

Dzienny dowóz obejmuje około 300 uczniów do szkół podstawowych (7 szkół) i jednego gimnazjum na terenie miasta Orzesze oraz około 30 uczniów niepełnosprawnych dowożonych do szkół specjalistycznych na terenie województwa śląskiego.

Łączna dzienna ilość wozokilometrów – ok. 725 wzkm, w tym ok. 245 wzkm dla autobusów oraz ok. 480 wzkm dla mikrobusów dla dzieci niepełnosprawnych. Przewidywana liczba dni na realizację usługi – 187 dni. Trasy i godziny przejazdów autobusów i mikrobusów zostaną przekazane wybranemu Wykonawcy po podpisaniu umowy i sporządzeniu planów zajęć w poszczególnych placówkach oświatowych.

Podwykonawcy: Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

Wymagany termin realizacji zamówienia : od dnia 02.09.2013r. do 27.06.2014r.

Usługa realizowana będzie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od zajęć szkolnych t.j. wakacji zimowych, przerw świątecznych oraz dni wolnych zatwierdzonych przez Ministra Edukacji Narodowej jako dni wolne od zajęć szkolnych.


SEKCJA III. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


III.1.1. Pełna treść ogłoszenia o przetargu do pobrania tutaj:

ogłoszenie21.pdf

III.1.2.Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać bezpośrednio ze strony

http://przetargi.orzesze.pl/mzo/siwz01_13.htm

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, jak również za zaliczeniem pocztowym.

III.1.3. Termin i miejsce składania ofert

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć/przesłać do dnia 08.04.2013r. do godz. 10.00 w sekretariacie (piętro budynku) Miejskiego Zespołu Oświaty w Orzeszu, ul. Powstańców 5, Orzesze 43-180.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.04.2013r. o godz. 10.15 w siedzibie zamawiającego

III.1.4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający wymaga złożenia wadium.

 

Dyrektor MZO
mgr Anna Czarnacka