POWRÓT

Ogłoszenia o przetargach

Kontakt

Informacje i ogłoszenia

Ogłoszenia o przetargach

POWRÓT

Ogłoszenie o przetargu nr 22:

Orzesze, 11.03.2014r.

MZO 272/1/2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przetarg nieograniczony

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I.1) NAZWA I ADRES: Miejski Zespół Oświaty w Orzeszu

ul. Powstańców 5, 43-180 Orzesze

tel. 32 2215355 fax. 32 2214529

Internet : http:// www.mzo.orzesze.pl, NIP 635-10-31-495

I.2. RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: administracja samorządowa


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


    1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

DOWÓZ UCZNIÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015”

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

DOWÓZ UCZNIÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015”

Dzienny dowóz obejmuje około 489 uczniów do szkół podstawowych (7 szkół) i jednego gimnazjum na terenie miasta Orzesze oraz około 34 uczniów niepełnosprawnych dowożonych do szkół specjalistycznych na terenie województwa śląskiego.

Łączna dzienna ilość wozokilometrów – ok. 725 wzkm, w tym ok. 245 wzkm dla autobusów oraz ok. 480 wzkm dla mikrobusów dla dzieci niepełnosprawnych. Przewidywana liczba dni na realizację usługi – 189 dni. Trasy i godziny przejazdów autobusów i mikrobusów zostaną przekazane wybranemu Wykonawcy po podpisaniu umowy i sporządzeniu planów zajęć w poszczególnych placówkach oświatowych.

Podwykonawcy:Wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia podwykonawcy.

Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia tj. całości zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia : od dnia 01.09.2014r. do 26.06.2015r.

Usługa realizowana będzie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od zajęć szkolnych t.j. wakacji zimowych, przerw świątecznych oraz dni wolnych zatwierdzonych przez Ministra Edukacji Narodowej jako dni wolne od zajęć szkolnych.


SEKCJA III. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


III.1.1. Pełna treść ogłoszenia o przetargu można pobrać tutaj.

III.1.2.Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać bezpośrednio ze strony

http://przetargi.orzesze.pl/mzo/siwz01_14.htm

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, jak również za zaliczeniem pocztowym.

III.1.3. Termin i miejsce składania ofert

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć/przesłać do dnia 19.03.2014r. do godz. 09.00 w sekretariacie (piętro budynku) Miejskiego Zespołu Oświaty w Orzeszu, ul. Powstańców 5, Orzesze 43-180.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.03.2014r. o godz. 09.15 w siedzibie zamawiającego

III.1.4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający wymaga złożenia wadium.

 

Dyrektor MZO
mgr Anna Czarnacka