POWRÓT

Ogłoszenia o przetargach

Kontakt

Informacje i ogłoszenia

Ogłoszenia o przetargach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

POWRÓT

Ogłoszenie o przetargu nr 3:


Orzesze, 03.01. 2005r.

NR 1/2005

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DO 60.000 EURO.

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Miejski Zespół Oświaty 43-180 Orzesze ul. Powstańców 5
Internet : www.mzoorzesze.com.pl

2.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
"Wykonanie prac remontowych strychu ( gabinet pedagoga, gabinet logopedy, sala 22,świetlica w budynku Zespołu Szkół w Orzesz ul. Karola Miarki 1a"

KODY Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) określające przedmiot zamówienia

45214200-2 Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem

45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów
45442100-8 Roboty malarskie
45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych


Kładzenie wykładzin elastycznych

Przedmiot zamówienia obejmuje sporządzenie:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń strychu- gabinet logopedy, pedagoga, świetlicy, sali nr 22 w budynku Zespołu Szkół w Orzezu przy ulicy Karola Miarki 1a.
Wykonawcy mają możliwość zapoznania się z zakresem robót ujętym w przedmiocie zamówienia w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00 w budynku Zespołu Szkół 43-180 Orzesze, ul.Karola Miarki 1a po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z osobą uprawnioną do kontaktu w sprawach merytorycznych wymienioną w SIWZ. Zobowiązuje się wykonawców przed przystąpieniem do sporządzenia oferty do przeprowadzenia wizji w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia celem rozpoznania zakresu robót (termin wizji należy ustalić z obsługą szkoły w dni robocze w godz. 8.00- 14.00, tel. 2215 234 ).

Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi spełnić następujące warunki
Spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych:
- Posiada uprawnienia budowlane wymagane ustawą prawo budowlane,
- Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
- Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
- Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy prawo zamówień publicznych

Ponadto Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi spełnić następujące warunki:
1) wykonał w ciągu ostatnich pięciu lat min. 2 roboty odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
2) dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia budowlano-konstrukcyjne

Ww. warunki zostaną uznane za spełnione jeżeli wykonawca złoży dokumenty i oświadczenia określone w SIWZ.

3. TERMIN REALIZACJI ZADANIA : od daty podpisania umowy do 18.02.2005r.

4. Materiały do przetargu można odebrać w siedzibie zamawiającego Miejski Zespół Oświaty 43-180 Orzesze ul. Powstańców 5, jak również za zaliczeniem pocztowym.

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty częściowej i wariantowej, nie
wymaga również złożenia wadium.

6. Upoważnionym do kontaktów z wykonawcami są :
pod względem merytorycznym p. Gabriela Kret
pod względem proceduralnym p. Maria Bańczyk
w dni robocze w godz. od 8.00 do 14.00.

7. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć do dnia 19.01.2005r. do godz. 12.00 w sekretariacie MZO w Orzeszu z dopiskiem: "Remont pomieszczeń strychu Zespoł Szkół Orzesze- przetarg" oraz nazwą i adresem wykonawcy.

8.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, sala konferencjna w dniu 19.01.2005r. o godz. 12.30

9. Wykonawca zostanie związany ofertą w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

10. Komisja przetargowa przy wyborze oferty będzie się kierować kryterium
-cena 100%.
Wykonawcom przyznane zostaną punkty obliczone wg wzoru:

cena oferowana minimalna
brutto

cena = -------------------------------------------- x 100%

cena badanej oferty brutto
11. Ogłoszenie wyników nastąpi po rozstrzygnięciu przetargu w formie pisemnej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i oraz zostanie wysłane do wszystkich uczestników postępowania.