POWRÓT

Ogłoszenia o przetargach

Kontakt

Informacje i ogłoszenia

Ogłoszenia o przetargach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

POWRÓT

Ogłoszenie o przetargu nr 5:

Orzesze, 14.07.2005r.

MZO 2222/7A/2005

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DO 60.000 EURO.

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Dyrektor Miejskiego Zespołu Oświaty w Orzeszu
Miejski Zespół Oświaty w Orzeszu
ul. Powstańców 5
43 - 180 Orzesze

Internet : http:// www.mzoorzesze.com.pl, e-mail:mzoorzesze@poczta.fm

2.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
"WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH BOISKA SZKOLNEGO PRZY GIMNAZJUM NR 3 W ORZESZU-GARDAWICACH UL UCZNIOWSKA 1."

KODY Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) określające przedmiot zamówienia

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg
45233251-3 Wymiana nawierzchni


Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

1. Wykonanie prac remontowych boiska szkolnego o wymiarach 23,20m x 40,80m+14,10*3,0m oraz opaską z kostki brukowej nieregularnej o wymiarach 0,2m*154,50m - zgodnie z przedmiarem robót oraz STWiOR. Nawierzchnia boiska szkolnego powinna być wykonana
z mieszanki mineralno-bitumicznej. Kolor nawierzchni czarny.
2. Wokół boiska powinna zostać wykonana opaska z kostki brukowej nieregularnej gr.8 cm

Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi spełnić następujące warunki
Spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych:
- Posiada uprawnienia do wykonania powyższych czynności.
- Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
- Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
- Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy prawo zamówień publicznych
Ww. warunki zostaną uznane za spełnione jeżeli wykonawca złoży dokumenty i oświadczenia określone w SIWZ.

3.TERMIN REALIZACJI ZADANIA:od daty podpisania umowy do dnia 15.09.2005r.

4. Materiały do przetargu można odebrać w siedzibie zamawiającego Miejski Zespół Oświaty w Orzeszu, ul. Powstańców 5, jak również za zaliczeniem pocztowym.

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty częściowej i wariantowej, nie wymaga również złożenia wadium.

5. Upoważnionym do kontaktów z wykonawcami są :

pod względem merytorycznym Joanna Ziobroń Dyrektor Gimnazjum Nr 3 w Orzeszu-Gardawicach tel. 0-32 22- 15-060
w sprawach proceduralnych Maria Bańczyk Referat Zamówień Publicznych
tel. 0-32 22- 15-355 wew. 22 w godz. od 9.00 do 11.00.

7. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć do dnia 01.08.2005r. do godz. 9.00 w sekretariacie Miejskiego Zespołu Oświaty w Orzeszu,ul. Powstancow 5 z dopiskiem: "REMONT BOISKA SZKOLNEGO PRZY GIMNAZJUM NR 3 W ORZESZU-GARDAWICACH - przetarg" oraz nazwą i adresem wykonawcy.

8.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, sala konferencyjna w dniu 01.08.2005r o godz. 9.15

9. Wykonawca zostanie związany ofertą w terminie do 30 dni od daty otwarcia ofert.

10. Komisja przetargowa przy wyborze oferty będzie się kierować kryterium - cena 100%.
Wykonawcom przyznane zostaną punkty obliczone wg wzoru:

cena oferowana minimalna brutto

cena = -------------------------------------------- x 100%

cena badanej oferty brutto

11. Ogłoszenie wyników nastąpi po rozstrzygnięciu przetargu w formie pisemnej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej MZO Orzesze (www.mzoorzesze.com.pl ) oraz zostanie wysłane do wszystkich uczestników postępowania.