POWRÓT

Ogłoszenia o przetargach

Kontakt

Informacje i ogłoszenia

Ogłoszenia o przetargach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POWRÓT

Ogłoszenie o przetargu nr 6:

Orzesze,dn.12.10.2005r.

MZO 2222/10/2005

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DO 60.000 EURO.

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Miejski Zespół Oświaty w Orzeszu
ul. Powstańców 5
43-180 Orzesze
tel.0-32 22-15-355 fax 0 32 22-14-529
Internet : http:// www.mzoorzesze.com.pl
NIP 635-10-31-495

Pod wskazanym adresem można uzyskać dalsze informacje, uzyskać dokumentację i należy przesłać (złożyć) ofertę.

2.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

" Dostawa bonów towarowych dla pracowników szkół, przedszkoli, MZO pracujących w placówkach oświatowych znajdujących się na terenie miasta Orzesza"

KODY Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) określające przedmiot zamówienia

22865000
Talony

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

Zapotrzebowanie na bony towarowe dla pracowników szkół i przedszkoli oraz MZO pracujących w placówkach oświatowych znajdujacych się na terenie miasta Orzesza. Ilość bonów towarowych w potrzebnych nominałach przedstawia się następująco:
- nominał bonu 20 zł w ilości 1460 szt
- nominał bonu 50 zł. w ilości 727 szt
- nominał bonu 100 zł. w ilości 381 szt

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zatrudnienia podwykonawców.

Miejsce wykonania dostawy:
Teren województwa śląskiego

Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi spełnić następujące warunki
Wykonawca ubiegający się o zamówienie zgodnie z art.22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych musi spełnić następujące warunki:
1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ww. warunki zostaną uznane za spełnione jeżeli Wykonawca złoży dokumenty, o których mowa punkcie IX SIWZ.

3.TERMIN REALIZACJI ZADANIA: od dnia 21.11.2005r. do 24.11.2005r..

4. Materiały do przetargu można odebrać w siedzibie Zamawiającego Miejski Zespół Oświaty w Orzeszu, ul. Powstańców 5 ( sekretariat), jak również za zaliczeniem pocztowym do dnia 09.11.2005r.

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty częściowej i wariantowej.

6. Zamawiający nie wymaga złożenia wadium

7. Upoważnionym do kontaktów z wykonawcami jest :
w sprawach merytorycznych oraz proceduralnych p.Maria Bańczyk inspektor ds. technicznych Miejskiego Zespółu Oświaty w Orzeszu tel. (0-32) 22 15 355

8. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć (przesłać) do dnia 09.11.2005r. do godz. 9.30 w sekretariacie Miejskiego Zespołu Oświaty w Orzesze, ul. Powstańców 5 Orzesze 43-180 z dopiskiem "Dostawa bonów towarowych dla pracowników szkół, przedszkoli, MZO pracujących w placówkach oświatowych znajdujących się na terenie miasta Orzesza - przetarg" oraz nazwą i adresem wykonawcy z dopiskiem "Nie otwierać przed 09.11.2005r. godz. 10.00".

9.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, MZO Orzesze, ul.Powstańców 5, sala posiedzeń na piętrze budynku w dniu 09.11.2005r. o godz. 10.00

10. Wykonawca zostanie związany ofertą w terminie do 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

11. Tryb udzielania zamówienia: przetarg nieograniczony. Komisja przetargowa przy wyborze oferty będzie się kierować następującymi kryteriami oraz wagami:

Kryteria:

- ilość punktów sprzedaży w których można dokonać realizacji bonw towarowych- waga 50%
- termin realizacji bonów towarowych - waga 40%
- cena - waga 10%

Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej wymienione kryteria
i wagi. Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta, wynosi razem 100 pkt. Wykonawcom przyznane zostaną punkty obliczone wg wzoru:


a/ dla ilości punktów sprzedaży w których można zrealizować bony towarowe:

największa podana przez Wykonawców ilości punktów sprzedaży w których można zrealizować bony towarowe
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * 50%
ilości punktów sprzedaży w których można zrealizować bony towarowe danej oferty

b/ dla terminu realizacji bonów towarowych

najkorzystniejszy termin realizacji bonów towarowych
------------------------------------------------------------------------------------------------ * 40%
termin realizacji bonów towarowych badanej oferty


c/ dla ceny oferty

cena oferowana minimalna brutto
cena = -------------------------------------------- * 10%
cena badanej oferty brutto

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.


12. Ogłoszenie wyników nastąpi po rozstrzygnięciu przetargu w formie pisemnej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie interrnetowej MZO w Orzeszu www.mzoorzesze.com.pl oraz zostanie wysłane w formie pisemnej do wszystkich uczestników postępowania.