POWRÓT

Ogłoszenia o przetargach

Kontakt

Informacje i ogłoszenia

Ogłoszenia o przetargach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POWRÓT

Ogłoszenie o przetargu nr 7:

Orzesze,dn.03.01.2006r.

MZO 2222/1/2006

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DO 60.000 EURO.

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Miejski Zespół Oświaty w Orzeszu
ul. Powstańców 5
43-180 Orzesze
tel.0-32 22-15-355 fax 0 32 22-14-529
Internet : http:// www.mzoorzesze.com.pl
NIP 635-10-31-495

Pod wskazanym adresem można uzyskać dalsze informacje, uzyskać dokumentację i należy przesłać (złożyć) ofertę.

2.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

"ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ OPAŁU STAŁEGO DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ROKU KALENDARZOWYM 2006"


KODY Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) określające przedmiot zamówienia

60123100-7
10110000-7
1-321000-9 Transport węgla
Węgiel
Koks


Zapotrzebowanie na opał stały konieczny do dostarczenia na placówki oświatowe w roku 2006 przedstawia się następująco według sortymentu: węgiel orzech - przewidywana ilość ton potrzebnych do dostarczenia - około 300 ton, koks - około 98 ton, węgiel groszek - w ilości około 160 ton. Tonarzowa ilośc opału stałego przewidzianego do zakupu może ulec zmianie w przypadku, gdy warunki atmosferyczne w sezonie zimowym będą nie sprzyjające.
Podana ilośc opału stałego została podana dla warunków atmosferycznych w których temp. w okresie zimowym przez kolejne 5 miesiący kształtuje się w granicach od 0 do -10 oC
W ramach podanej kwoty oertowej w okresie obowiązywania umowy zamawiajacy zastrzega sobie prawo dokonywania przesunięć pomiędzy poszczególnymi asortymentami opału.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zatrudnienia podwykonawców.

Miejsce wykonania dostawy:
Teren województwa śląskiego

Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi spełnić następujące warunki
Wykonawca ubiegający się o zamówienie zgodnie z art.22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych musi spełnić następujące warunki:
1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ww. warunki zostaną uznane za spełnione jeżeli Wykonawca złoży dokumenty, o których mowa punkcie IX SIWZ.

3.TERMIN REALIZACJI ZADANIA: od dnia 26.01.2006r. do 31.12.2006r.

4. Materiały do przetargu można odebrać w siedzibie Zamawiającego Miejski Zespół Oświaty w Orzeszu, ul. Powstańców 5 ( sekretariat), jak również za zaliczeniem pocztowym do dnia 19.12.2006r.

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty częściowej i wariantowej.

6. Zamawiający nie wymaga złożenia wadium

7. Upoważnionym do kontaktów z wykonawcami jest :
w sprawach merytorycznych oraz proceduralnych p.Maria Bańczyk inspektor ds. technicznych Miejskiego Zespółu Oświaty w Orzeszu

8. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć (przesłać) do dnia 19.01.2006r. do godz. 9.30 w sekretariacie Miejskiego Zespołu Oświaty w Orzesze, ul. Powstańców 5 Orzesze 43-180 z dopiskiem "ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ OPAŁU STAŁEGO DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ROKU KALENDARZOWYM 2006"
- przetarg" oraz nazwą i adresem wykonawcy z dopiskiem "Nie otwierać przed 19.01.2006r. godz. 10.00".

9.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, MZO Orzesze, ul.Powstańców 5, sala posiedzeń na piętrze budynku w dniu 19.01.2006r. o godz. 10.00

10. Wykonawca zostanie związany ofertą w terminie do 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

11. Tryb udzielania zamówienia: przetarg nieograniczony. Komisja przetargowa przy wyborze oferty będzie się kierować następującymi kryteriami oraz wagami:

Kryteria:

Kryterium - cena waga 100%


Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej wymienione kryterium. Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta, wynosi razem 100 pkt.

Wykonawcom przyznane zostaną punkty obliczone wg wzoru:

cena oferowana minimalna brutto

cena = -------------------------------------------- x 100

cena badanej oferty bruttoZa najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów

12. Ogłoszenie wyników nastąpi po rozstrzygnięciu przetargu w formie pisemnej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie interrnetowej MZO w Orzeszu www.mzoorzesze.com.pl oraz zostanie wysłane w formie pisemnej do wszystkich uczestników postępowania.


Dyrektor MZO
mgr Anna Czarnacka