POWRÓT

Ogłoszenia o przetargach

Kontakt

Informacje i ogłoszenia

Ogłoszenia o przetargach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POWRÓT

Ogłoszenie o przetargu nr 8:

Orzesze,dn.16.01.2006r.

MZO 2222/2/2006

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DO 60.000 EURO.

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Miejski Zespół Oświaty w Orzeszu
ul. Powstańców 5
43-180 Orzesze
tel.0-32 22-15-355 fax 0 32 22-14-529
Internet : http:// www.mzoorzesze.com.pl
NIP 635-10-31-495

Pod wskazanym adresem można uzyskać dalsze informacje, uzyskać dokumentację i należy przesłać (złożyć) ofertę.

2.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

"ZAKUP OLEJU OPAŁOWEGO DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10
W WOSZCZYCACH ORAZ PRZEDSZKOLA NR 7 W GARDAWICACH"


KODY Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) określające przedmiot zamówienia

23000000-7 Produkty i paliwa z ropy naftowej

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej Nr 10 w Woszczycach oraz Przedszkola Nr 7 w Gardawicach. - wg następującego asortymentu

1) Olej opałowy lekki: w ilości 44 000 litrów

Jakość paliw objętych niniejszym postępowaniem musi być zgodna z wymaganiami jakościowymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 192 poz.1969 z dnia 3 września 2004 r.)
Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu ilości mniejszych niż podane w SIWZ, zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem. Wartość zrealizowanych zakupów nie będzie jednak mogła przekroczyć kwoty, która Zamawiający poda przed otwarciem ofert.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zatrudnienia podwykonawców.

Miejsce wykonania dostawy:
Teren województwa śląskiego

Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi spełnić następujące warunki
Wykonawca ubiegający się o zamówienie zgodnie z art.22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych musi spełnić następujące warunki:
1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ww. warunki zostaną uznane za spełnione jeżeli Wykonawca złoży dokumenty, o których mowa punkcie IX SIWZ.

3.TERMIN REALIZACJI ZADANIA: od dnia podpisania umowy do 31.12.2006r.

4. Materiały do przetargu można odebrać w siedzibie Zamawiającego Miejski Zespół Oświaty w Orzeszu, ul. Powstańców 5 ( sekretariat), jak również za zaliczeniem pocztowym do dnia 02.02.2006r.

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty częściowej i wariantowej.

6. Zamawiający nie wymaga złożenia wadium

7. Upoważnionym do kontaktów z wykonawcami jest :
w sprawach merytorycznych oraz proceduralnych p.Maria Bańczyk inspektor ds. technicznych Miejskiego Zespółu Oświaty w Orzeszu

8. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć (przesłać) do dnia 02.02.2006r. do godz. 9.00 w sekretariacie Miejskiego Zespołu Oświaty w Orzesze, ul. Powstańców 5 Orzesze 43-180 z dopiskiem "ZAKUP OLEJU OPAŁOWEGO - przetarg" oraz nazwą i adresem wykonawcy.

9.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, MZO Orzesze, ul.Powstańców 5, sala posiedzeń na piętrze budynku w dniu 02.02.2006r. o godz. 9.15

10. Wykonawca zostanie związany ofertą w terminie do 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

11. Tryb udzielania zamówienia: przetarg nieograniczony. Komisja przetargowa przy wyborze oferty będzie się kierować następującym kryterium oraz waga:

Kryteria:

Kryterium - cena waga 100%

Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej wymienione kryterium. Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta, wynosi razem 100 pkt.

Wykonawcom przyznane zostaną punkty obliczone wg wzoru:


cena oferowana minimalna brutto
cena = -------------------------------------------- x 100%x waga
cena badanej oferty brutto

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów

12. Ogłoszenie wyników nastąpi po rozstrzygnięciu przetargu w formie pisemnej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie interrnetowej MZO w Orzeszu www.mzoorzesze.com.pl oraz zostanie wysłane w formie pisemnej do wszystkich uczestników postępowania.


Dyrektor MZO
mgr Anna Czarnacka