POWRÓT

Ogłoszenia o przetargach

Kontakt

Informacje i ogłoszenia

Ogłoszenia o przetargach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POWRÓT

Ogłoszenie o przetargu nr 9:

Orzesze,dn.27.03.2006r.

MZO 2222/2/2006

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM POWYŻEJ 60.000 EURO.

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Miejski Zespół Oświaty w Orzeszu
ul. Powstańców 5
43-180 Orzesze
tel. 0-32 22-15-355 fax. 0-32 22-14-529
NIP 635-10-31-495

Pod wskazanym adresem można uzyskać dalsze informacje, uzyskać dokumentację i należy przesłać (złożyć) ofertę.
2.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
"DOWÓZ UCZNIÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2006/2007"
KODY Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) określające przedmiot zamówienia
60114000-0 Usługi regularnego transportu osób
60113000-3 Usługi transportu dla ograniczonej grupy klientów
60113400-7 Transport osób niepełnosprawnych
60115000-7 Usługi samochodowe transportu osób

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

Dzienny dowóz obejmuje około 548 uczniów do szkół podstawowych (7 szkół) i gimnazjów (3 gimnazja) na terenie miasta Orzesze oraz około 24 uczniów niepełnosprawnych dowożonych do szkół specjalistycznych na terenie województwa śląskiego.
Łączna dzienna ilość wozokilometrów - ok. 810 wzkm, w tym ok. 550 wzkm dla autobusów oraz ok. 260 wzkm dla mikrobusów. Przewidywana liczba dni na realizację usługi - 184 dni.
Trasy i godziny przejazdów autobusów i mikrobusów zostaną przekazane wybranemu Wykonawcy po podpisaniu umowy i sporządzeniu planów zajęć w poszczególnych placówkach oświatowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości zatrudnienia podwykonawców.

Miejsce wykonania robót budowlanych:
Teren miasta Orzesza oraz teren województwa śląskiego

Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi spełnić następujące warunki
Wykonawca ubiegający się o zamówienie zgodnie z Art.22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych musi spełnić następujące warunki:
1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Ponadto Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi spełnić następujące warunki:
1) Posiada licencję na prowadzenie zarobkowego przewozu osób na terenie województwa śląskiego.
2) Posiada następujący tabor samochodowy:
- minimum 5 autobusów od 49 miejsc siedzących każdy
- minimum 2 mikrobusy od 10-12 miejsc siedzących każdy z możliwością przewozu osób niepełnosprawnych(ww. tabor samochodowy powinien posiadać aktualne badania techniczne oraz dowody rejestracyjne)
3) Dysponuje minimum 8 osobami w tym 7 osobami kierującymi pojazdami i dyspozytorem
4) Wykonał w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 2 usługi z zakresu transportu minimum 500 osób/ dziennie, w tym osób niepełnosprawnych. Okres wykonywania usługi nie może być krótszy niż 10 miesięcy.
5) Posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
6) Posiada środki finansowe lub wykaże zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż
45.000,00 zł
7) Wymagana liczba zatrudnionych pracowników - zatrudnienue min 8 pracowników fizycznych oraz kadry kierowniczej w okresie ostatnich trzech lat a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie
8) Osiągnięcie przychodu za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres w wysokości co najmniej 300 000,00 zl. w każdym roku obrotowym

Ww. warunki zostaną uznane za spełnione jeżeli wykonawca złoży dokumenty, o których mowa punkcie IX niniejszej specyfikacji.

3.TERMIN REALIZACJI ZADANIA:. od dnia 01.09.2006r. do 22.06.2007r.

4. Materiały do przetargu można odebrać w siedzibie zamawiającego Miejski Zespół Oświaty w Orzeszu, ul. Powstańców 5 ( sekretariat), jak również za zaliczeniem pocztowym do dnia 25.05.2006r. . Cena materiałów przetargowych - 10 PLN

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty częściowej i wariantowej.

6. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 6 000,00 zł

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824).
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany w
SIWZ.

7. Upoważnionym do kontaktów z wykonawcami są :
w sprawach merytorycznych p.Maria Bańczyk inspektor ds. technicznych , Miejski Zespół Oświaty tel. (0-32) 22 15 355
w sprawach proceduralnych Maria Bańczyk inspektor ds. technicznych Miejski Zespół
Oświaty tel. (0-32) 22 15 355


8. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć (przesłać) do dnia 25.05.2006r. do godz. 9.00 w sekretariacie Miejskiego Zespołu Oświaty w Orzesze, ul. Powstańców 5 Orzesze 43-180 z dopiskiem "DOWÓZ UCZNIÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2006/2007- przetarg" oraz nazwą i adresem wykonawcy z dopiskiem "Nie otwierać przed 25.05.2006r. godz. 9.30".

9.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, MZO Orzesze, ul.Powstańców 5, sala posiedzeń na piętrze budynku w dniu 25.05.2006r. o godz. 9.30

10. Wykonawca zostanie związany ofertą w terminie do 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

11. Kryterium oceny ofert: najniższa cena - kryterium - cena 100%

12. Zamówienie nie dotyczy projektu / programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

13. Data przekazania ogłoszenie do publikacji do Urzędu Zamówień Publicznych: 27.03.2006r.

Dyrektor MZO
mgr Anna Czarnacka