POWRÓT

Ogłoszenia o przetargach

Kontakt

Informacje i ogłoszenia

Ogłoszenia o przetargach

POWRÓT

           MIEJSKI ZESPÓŁ OŚWIATY
               ul. Powstańców 5
              43-180 ORZESZE

Orzesze, 13.05.2008r.

 

MZO 2222/2/08

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

W związku z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym na „Dowóz uczniów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2008/2009” na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007r. nr 223 poz. 1655) informuję, że wybrana została oferta firmyP.U.H. „ETRANS” sp.z o.o. ul. Wyzwolenia 30 43-170 Łaziska Górne.

 

Oferta zawiera najniższą cenę za realizację przedmiotu zamówienia i uzyskała największą ilość punktów tj. 100 punktów w kryterium oceny ofert„najniższa cena”.

Ponadto przekazuję informacje o nazwach (firmach), siedzibach i adresach wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną punktację:

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt. kryterium oceny ofertnajniższa cena

Razem

P.U.H. „ETRANS” sp.z o.o.
ul. Wyzwolenia 30
43-170 Łaziska Górne

100,00

100,00

 

 

 

 

Dyrektor MZO
mgr Anna Czarnacka