POWRÓT

Ogłoszenia o przetargach

Kontakt

Informacje i ogłoszenia

Ogłoszenia o przetargach

POWRÓT

Ogłoszenie o zawarciu umowy 
Orzesze, 31.10.2008r
MIEJSKI ZESPÓŁ OŚWIATY
    ul. Powstańców 5 
    43-180 ORZESZE
.


MZO 2222/3/08

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

DOTYCZY POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

Dostawa bonów towarowych dla pracowników szkół, przedszkoli, MZO pracujących w placówkach oświatowych znajdujących się na terenie miasta Orzesze”

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007r. nr 223 poz. 1655) informuję, że wybrana do realizacji przedmiotu zamówienia została oferta Wykonawcy:

Sodexho Pass Sp z o.o

ul. Kłobucka 25

02-699 Warszawa

Oferta uzyskała największą ilość punktów tj. 100 punktów w kryterium oceny ofert:

a/ dla ilości punktów sprzedaży w których można zrealizować bony towarowe:

b/ dla terminu realizacji bonów towarowych

c/ dla ceny oferty

Ponadto na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 1 ustawy przekazuję również informację o nazwach (firmach), siedzibach i adresach Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną punktację:

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt. w kryterium oceny ofert

Razem

Sodexho Pass Polska Sp z o.o
ul. Kłobucka 25
02-699 Warszawa

100,00

100,00

BONUS SYSTEMS POLSKAS.A. ul. Zupnicza 17 03-921 Warszawa

57,36

57,36


 Dyrektor MZO              
mgr Anna Czarnacka