POWRÓT

Ogłoszenia o przetargach

Kontakt

Informacje i ogłoszenia

Ogłoszenia o przetargach

POWRÓT

Rozstrzygnięcie przetargu nr 17 
Orzesze, 19.04.2010r

MZO 2222/1/2010DOTYCZY POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZADANIE:

" DOWÓZ UCZNIÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2010/2011"


Na podstawie art. 92 ust. 2 zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007r. nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami) informuję, że wybrana do realizacji przedmiotu zamówienia została oferta wykonawcy


P.U.H. "ETRANS" sp.z o.o.

ul. Wyzwolenia 30

43-170 Łaziska Górne.


Oferta zawiera najniższą cenę za realizację przedmiotu zamówienia i uzyskała największą ilość punktów tj. 100 punktów w kryterium oceny ofert "najniższa cena".
Dyrektor MZO              
mgr Anna Czarnacka