POWRÓT

Ogłoszenia o przetargach

Kontakt

Informacje i ogłoszenia

Ogłoszenia o przetargach

POWRÓT

Rozstrzygnięcie przetargu nr 18 
Orzesze, 11.08.2010r

MZO 2222/6/2010


DOTYCZY POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZADANIE:

" Remont budynku Szkoły Podstawowej nr 5

w Orzeszu - Zazdrości ul. Żorska 101"

Na podstawie art. 92 ust. 2 zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010r.) informuję, że wybrana do realizacji przedmiotu zamówienia została oferta wykonawcy:


Zakład Ogólnobudowlany "ROMUR"

Muras Roman

43-188 Orzesze, ul. Przyjaźni 2


Oferta zawiera najniższą cenę za realizację przedmiotu zamówienia i uzyskała największą ilość punktów tj. 100 punktów w kryterium oceny ofert "najniższa cena".


Ponadto na podstawie art. 92 ust. 2 zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 Ustawy informuję również o nazwach (firmach) imionach i nazwiskach, siedzibach i adresach wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną punktację:


Firma (nazwa) lub imię i nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt. kryterium oceny ofert najniższa cena

Razem

Zakład Ogólnobudowlany "ROMUR"

Muras Roman

43-188 Orzesze, ul. Przyjaźni 2

100

100
Dyrektor MZO              
mgr Anna Czarnacka