POWRÓT

Ogłoszenia o przetargach

Kontakt

Informacje i ogłoszenia

Ogłoszenia o przetargach

POWRÓT

Roztrzygnięcie przetargu NR 20  

Orzesze, 02.04.2012r.

MZO.272.1.2012


Dotyczy postępowania przetargowego na zadanie:

DOWÓZ UCZNIÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2012/2013”

Na podstawie art. 92 ust. 2 zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010r. z zm)informuję, że wybrana do realizacji przedmiotu zamówienia została oferta wykonawcy

"TRANSMARKO" Marek Masny

40-748 Katowice

ul. Grota Roweckiego 5

Oferta zawiera najniższą cenę za realizację przedmiotu zamówienia i uzyskała największą ilość punktów tj. 100 punktów w kryterium oceny ofert „najniższa cena”

Ponadto na podstawie art. 92 ust. 2 zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 Ustawy informuję również o nazwach (firmach), siedzibach i adresach wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną punktację:

  Firma (nazwa) lub imię i nazwisko oraz adres wykonawcy

  Liczba pkt. kryterium oceny ofert najniższa cena

  Razem

  Przewóz Osób Lucjan Brożek

  ul. Poloczka 6a/10, 41-705 Ruda Śląska

  70,82

  70,82

  "TRANSMARKO" Marek Masny

  40-748 Katowice , ul. Grota Roweckiego 5

  100

  100

  Firma Usługowo-Handlowa Bogusław Mokrzycki, 47-400 Racibórz, ul. Pracy 17/5

  -

  -

Dyrektor MZO
mgr Anna Czarnacka