POWRÓT

Ogłoszenia o przetargach

Kontakt

Informacje i ogłoszenia

Ogłoszenia o przetargach

POWRÓT

Roztrzygnięcie przetargu NR 21  

Orzesze, 18.04.2013r.

MZO.271.1.2013


DOTYCZY POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA ZADANIE:

DOWÓZ UCZNIÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014”

Na podstawie art. 92 ust. 2 zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010r. z zm) informuję, że wybrana do realizacji przedmiotu zamówienia została oferta wykonawcy

"TRANSMARKO" Marek Masny

40-748 Katowice , ul. Grota Roweckiego 5

Oferta zawiera najniższą cenę za realizację przedmiotu zamówienia i uzyskała największą ilość punktów tj. 100 punktów w kryterium oceny ofert „najniższa cena”.

Ponadto na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Ustawy informuję również o nazwach (firmach) imionach i nazwiskach, siedzibach i adresach wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt. kryterium oceny ofert najniższa cena

Razem

"TRANSMARKO" Marek Masny

40-748 Katowice

ul. Grota Roweckiego 5

100

100

FHU Krzysztof Galata
43-186 Orzesze Gardawice ul. Wojska Polskiego 18

-

-


Dyrektor MZO
mgr Anna Czarnacka