POWRÓT

Ogłoszenia o przetargach

Kontakt

Informacje i ogłoszenia

Ogłoszenia o przetargach

POWRÓT

Roztrzygnięcie przetargu NR 22  

Orzesze, 31.03.2014r.

MZO.271.1.2014

DOTYCZY POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA ZADANIE:

Dotyczy postępowania przetargowego na zadanie:

DOWÓZ UCZNIÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015”

I. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) informuję, że wybrana do realizacji przedmiotu zamówienia została oferta:

"TRANSMARKO" Marek Masny

40-748 Katowice, ul. Grota Roweckiego 5

Oferta zawiera najniższą cenę za realizację przedmiotu zamówienia i uzyskała największą ilość punktów tj. 100 punktów w kryterium oceny ofert „najniższa cena”.

II. Ponadto na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Ustawy przekazuję również informację o nazwach (firmach), lub imionach i nazwiskach, siedzibach i adresach wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną punktację:


Firma (nazwa) lub imiona i nazwiska oraz adres wykonawcy

Liczba pkt. kryterium oceny ofert najniższa cena

Razem

Konsorcjum firm:

PRZEWÓZ OSÓB Lucjan Brożek - LIDER
41-705 Ruda Śląska , ul. Poloczka 6a/10

Usługi Przewozowe Mirosław Musik- PARTNER
41-500 Chorzów, ul. Rodz. Oswaldów 12/2

-

-

"TRANSMARKO" Marek Masny

40-748 Katowice, ul. Grota Roweckiego 5

100

100Dyrektor MZO
mgr Anna Czarnacka