POWRÓT

Ogłoszenia o przetargach

Kontakt

Informacje i ogłoszenia

Ogłoszenia o przetargach

POWRÓT

Zapytanie i wyjaśnienie:

Orzesze, 18.07.2011r.

MZO.272.0001.2011

 

Dotyczy postępowania przetargowego na zadanie:

"DOWÓZ UCZNIÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2011/2012"

TREŚĆ ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA

Na podstawie Art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010r. z póżń. zm.). udzielam wyjaśnień na przesłane przez Wykonawcę w piśmie z dnia 15.07.2011r zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o treści:"DOWÓZ UCZNIÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2011/2012"


Treść zapytania:

"Proszę o wyjaśnienie SIWZ część A VIII dotyczące wadium: po jakim czasie zostanie zwrócona wadium oraz SIWZ część B III : jak należy rozumieć zamówienie uzupełniające, czy to jest dodatkowe zlecenie za dodatkowym wynagrodzeniem ?"


Wyjaśnienie:

Wadium zostanie zwrócone zgodnie z art. 46 ust 1 lub 1a lub 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010r. z póżń. zm.). w zależności od zaistniałej sytuacji w trakcie prowadzenia postępowania tj. :

" (.) Art. 46. 1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a.

1a.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

2.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.(...)"


Pod pojęciem zamówienia uzupełniającego należy rozumieć zapis zgodny z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010r. z póżń. zm.).tj. "(.) w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego; (.)"


W przypadku zaistnienia sytuacji powodującej konieczność uruchomienia zamówienia uzupełniającego postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z przepisami Art. 66-68 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010r. z póżń. zm.), zostanie zawarta umowa na dodatkowy zakres z określeniem wynagrodzenia.


Treść zapytania i wyjaśnienia można pobrać tutaj 

Dyrektor MZO
mgr Anna Czarnacka