POWRÓT

Ogłoszenia o przetargach

Kontakt

Informacje i ogłoszenia

Ogłoszenia o przetargach

POWRÓT

Zapytanie i wyjaśnienie:

Orzesze, 19.07.2011r.

MZO.272.0001.2011


 

Dotyczy postępowania przetargowego na zadanie:

"DOWÓZ UCZNIÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2011/2012"


TREŚĆ ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA

Na podstawie Art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010r. z póżń. zm.). udzielam wyjaśnień na przesłane przez Wykonawcę w piśmie z dnia 18.07.2011r zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o treści:"DOWÓZ UCZNIÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2011/2012"


Treść zapytania:

"W związku z zamieszczonym ogłoszeniem nr 189273-2011 o wyjaśnienie warunku nr 3.2 dotyczącego wiedzy i doświadczenia.

1. Czy wystarczy przedłożyć wykaz wykonanych usług z okresu 3 lat z podaniem ich wartości bez wyliczania przewożonych osób w ciągu dnia."


Wyjaśnienie:

Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010r. z póżń. zm.).Zamawiający na potwierdzenie postawionych przez siebie warunków udziału w postępowaniu żąda złożenia wykazu wykonanych usług, który ma na celu potwierdzenie posiadania przez danego wykonawcę odpowiedniego doświadczenia. Do przedmiotowego wykazu załącza się dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług wskazanych w wykazie, przy czym treść załączonego dokumentu ma potwierdzać jedynie ich należyte wykonanie. To wykaz sporządzony przez Wykonawcę ma służyć ocenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Natomiast treść referencji ma służyć jedynie ocenie w aspekcie należytego wykonania zamówienia. Wskazanie ilości przewożonych osób jest informacją, która jest niezbędna dla potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu. W przypadku gdy Zamawiający nie będzie posiadał informacji o ilości przewożonych osób wynikającej z załączonych do oferty dokumentów, będzie zobowiązany zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganej wiedzy i doświadczenia.


Treść zapytania i wyjaśnienia można pobrać tutaj 

Dyrektor MZO
mgr Anna Czarnacka